Modus | Home page

Infoservis a Networking

 

 

Jednou z hlavních aktivit NCA je lobbying v zájmu členských organizací a ve prospěch tématu a problematiky českých klastrů jakožto formalizovaných uskupení se specifickými charakteristikami, potenciálem a potřebami.

Lobbying a podpora klastrového prostředí probíhá v rámci spolupráce s českými centrálními, regionálními, případně municipálními orgány veřejné správy a samosprávy. Dále v rámci spolupráce s organizacemi v rámci EU a dalšími zahraničními institucemi a firmami. Nejčastějšími aktivitami pak jsou připomínkování a návrhy týkající se související legislativy, komunikace podmínek v rámci nastavování programů na úrovni MPO, TAČR, MMR a MPSV, stejně jako zapojení členských a partnerských organizací do mezinárodních oborových uskupení a projektů.

 

 

 

Co konkrétně v roce 2020?

 

Pokračování budování vztahů s relevantními zástupci regionální, národní vlády, národními institucemi, národními klastrovými organizacemi, zástupci Evropské komise a dalších relevantních hráčů (zejména MPO, CzechInvest, MŠMT, TAČR, TCAV, Kraje,Transfera.cz, ..)

Chceme zapojit NCA do přípravy Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OPTAK), usilovat o členství v Platformě pro plánování výzev a podpora důležitosti tématu klastrů při přípravě komunitárních programů Evropské komise. Zapojit NCA do rozvíjející se European Cluster Alliance. Maximální zapojení klastrových organizací do realizace RIS3 strategií, včetně členství v Národních inovačních platformách. Zapojení klastrových organizací do moderních témat – Digital Innovation Hub, Kreativní průmysly, Industry 4.0

Rozšíření členské základny o nové členy z řad klastrových organizací

Každý kvalitní klastr chce být „u toho“.

Zapojení Technologických platforem do činnosti NCA

Využití know-how týmu NCA pro zajištění finančního zabezpečení fungování NCA.

Spolupráce s kraji na rozvoji nových klastrových organizací a na tématech využití stávajících klastrů k realizaci rozvojových témat. Realizace analytických činností, mapovacích studií a vzdělávání.

Vzdělávání

 

 

NCA zajišťuje vzdělávání v oblastech aktivit klastrových organizací a souvisejících oborech. Vychází přitom z nabídky odborností členských organizací a dalšího portfolia domácích i zahraničních expertů.

 

Díky projektu ,,Inovujme vzděláním" NCA nabízí bezplatné komplexní školení a vzdělávání pro zaměstnance firem, přičemž nezatěžuje firmy složitou administrativou. Bezplatného vzdělávání mohou využít všechny firmy, které jsou součástí našich členských klastrů.

 

Typy školení, do kterých mohou firmy zapojit své zaměstnance:

 • Manažerské a měkké dovednosti (v oblastech HR, obchod, výroba, management, osobní rozvoj)
 • Účetní, právní a ekonomické kurzy
 • Jazykové kurzy (dle domluvy různé jazyky a úrovně)
 • IT kurzy

Kurzy probíhají přímo ve firmě, pokud má skupinu 10- 12 osob. Zaměstnavatelé mohou také hlásit jednotlivce či malé skupiny do otevřených kurzů, tedy takových, kde budou docházet se zástupci ostatních zapojených firem. 

 

Podrobnosti k projektu ZDE

 

Kontaktní osoba:  Lucie Foldynová, tel. : +420 773 032 220,
e-mail: foldynova@nca.cz

 

 

 

 

 

 

Projekt bezplatné vzdělávání v roce 2020

 

Využijte jedinečné možnosti bezplatných online kurzů

 

Obracíme se na Vás s neopakovatelnou nabídkou. Z důvodu nouzového stavu a opatření máte unikátní možnost, zapojit se do vzdělávání elektronickou formou.

 

Výhody online vzdělávání:

 • Vzdělání je bezplatné- využití podpory de minimis , stejně jako u prezenčních kurzů
 • Můžete hlásit i jednotlivce = skvělé řešení také pro menší firmy
 • Zaměstnanci se mohou připojit i z domu
 • časově přizpůsobeno (obvykle 4 hodiny denně)
 • nenáročné administrativní zajištění

 

Administrativní proces je velice jednoduchý, stejně jako u prezenčního vzdělávání, tedy formulář čestného prohlášení o podporu de minimis (na základě podkladů vyplníme za Vás) a nejpozději do dvou týdnů se už mohou Vaši zaměstnanci zapojit.

 

Pozor - nabídka platí pouze omezenou dobu, listopad a prosinec 2020

 

Kdo už se u nás školí:

IT firmy: Kvados a.s., Vítkovice IT Solutions a.s., IT Euro a.s.,

Strojírenské firmy:  Realistic a.s., Murrelektronik CZ spol. s r.o.
Společnosti v oblasti farmaceutického výzkumu a vývoje: Dyntec spol., s.r.o., Mb Pharma, s.r.o., Fagofarma, s.r.o.,

 

Napsali o vzdělávání u nás:

Naše společnost představuje firmu malého rozsahu (MSP) zaměřující se na farmaceutický výzkum a vývoj v oblasti fágové terapie a využití bakteriofágů v praxi. Velká část výzkumné činnosti je spojena s řadou běžících projektů, kterými jsou všichni pracovníci společnosti MB Pharma maximálně vytíženi. Z tohoto důvodu je projekt z iniciativy Národní klastrové asociace (NCA) pro nás velice přínosný, protože zajištuje nejen finanční prostředky pro vzdělávání našich zaměstnanců, ale zároveň nezatěžuje naši firmu složitou administrativou, na kterou již nemáme dostatečnou časovou kapacitu. Veškerou organizaci kurzů, stejně jako vedení a koordinaci projektu si zajištuje NCA samostatně, což je pro nás naprosto kruciální. Spolupráce s NCA byla vždy bezproblémová a vždy jsme se setkali se vstřícným, ochotným a profesionálním přístupem ze strany Asociace“  

 

Dr. Marek Moša, MB Pharma, s. r .o.

 

 

Ministerstvo schválilo navýšení limitu veřejné podpory pro firmy a organizace v důsledku krizové situace související s pandemií COVID. Podrobnosti se dozvíte ZDE

 

 

Lobbying a propagace

 

NCA je unikátní organizací v ČR z hlediska vazeb a datové základny ohledně vzniku, činnosti a vývoje dalšího potenciálu klastrových iniciativ a organizací v ČR.

Propojuje (nejen) členské klastrové organizace s jinými klastrovými organizacemi, firmami, subjekty veřejné správy, inovačními firmami a organizacemi na domácím i zahraničním poli. Řízeně sestavuje progresivní týmy a konsorcia s cílem efektivní realizace nových synergií. NCA zajišťuje propojení jak prostřednictvím moderních technologií v duchu zásad „Digitální společnosti“, tak klasická setkání prezenční na workshopech, kulatých stolech a konferencích, které jsou participanty stále upřednostňovány jakožto platformy pro tolik žádanou výměnu zkušeností a prezentaci dobrých praxí. V neposlední řadě NCA ve spolupráci se svými členy zajišťuje propojení na úrovní evropských a dalších zahraničních klastrových a inovačních platforem s cílem pomoci českých (zejména členských) klastrům a jejich členům v dalším rozvoji.

 

 

 

 

 

Co konkrétně v roce 2020?

 

 • Letos se nám povedla zveřejnit MAPA KLASTRŮ ČR

Slouží jako hlavní informační zdroj o klastrech a jejich členech založený na „tvrdých“ datech.

Plánujeme převod stávající statické podoby do online verze s vlastní administrací (každá klastrová organizace má vlastní účet pro vlastní editaci údajů).

 

 • Nové webové stránky NCA a update vizuální identity NCA

Od května je zveřejněna webová stránka NCA v českém a anglickém jazyce běžící na redakčním systému, do které bude následně zakomponována databáze klastrových organizací – mapa klastrů. Zároveň bude sloužit jako „omlazení“ vizuální identity NCA.

 

 • NCA Informační servis

V nepravidelných intervalech zasíláme Informační servis pro členy NCA z oblastí financování, případů dobré praxe, pozvánky na relevantní akce apod. 

 

 • Interní networking členů NCA

Snažíme se přinášet příležitosti pro klastrové organizace a jejich členy. Tomu musí předcházet průběžná analýza excelence klastrových organizací a firem členů NCA. Snaha o meziklastrové propojování, předávání poptávek po spolupráci. Webináře a workshopy na ad-hoc témata.

 

 • Podzimní dvoudenní setkání členů NCA

I letos uspořádáme akci na propagaci klastrů pro zástupce národní a regionální vlády a další důležité partnery. Bude udělen titul Zlatý klastr a vyhlášen Nejlepší projekt členské klastrové organizace s následným společenským večerem. Druhý den věnovaný odborným přednáškám pro manažery klastrů.

 

 

 

 

 
DNY KLASTRŮ
 
ZLATÝ KLASTR
 
ON-LINE SETKÁNÍ ČLENŮ NCA

Poradenství

NCA zajišťuje svým členům, případně dalším smluvním stranám, poradenství v oblastech:

 • analytické a strategicko-koncepční činnosti v oblasti klastrové problematiky, podpory podnikání, výzkumu, vývoje a inovací, vzdělávání, oblastí regionálního rozvoje a oborech souvisejících se zaměřením členských klastrových organizací
 • identifikaci a analýzu nových klastrových iniciativ, oborové analýzy, rozvoj stávajících klastrových organizací
 • poradenství v oblasti rozvoje mezinárodní klastrové spolupráce, pomoci českým inovačním firmám na vybraných zahraničních trzích
 • související vzdělávání
 • poradenství v přípravě a řízení projektů financovaných z domácích i mezinárodních zdrojů

Co konkrétně v roce 2020?

 

Zajištění projektového managementu a poradenství k přípravě projektů, hájení zájmů členů NCA v případě problémů

Chceme využít naše  know-how v oblasti projektového řízení, dotačního poradenství a přípravě projektů, které tým NCA má. Asistence členům NCA při přípravě projektů, administrace projektů (žádosti o platbu, zprávy o realizaci). Komunikace s poskytovateli dotace.

 

Mezinárodní spolupráce

V rámci této oblasti provádí NCA zejména: 

 • analýzu a vyhledávání vhodných příležitostí pro mezinárodní propojování českých klastrových organizací, technologických platforem a dalších členů do evropských a globálních projektů
 • zapojování členských subjektů a jejich organizací do inovačních platforem na úrovni EU (tematické platformy v oblastech jako jsou např. nanotechnologie, digitalizace, cirkulární ekonomika a udržitelný rozvoj, kosmický a letecký výzkum, oborové RIS3 platformy apod.)
 • přeshraniční spolupráce (zejména SK, PL a D) s výzkumnými organizacemi a významnými firmami (mj. v oblastech strojírenství, automotive, plastikářský průmysl, digitalizace a související technologie a koncepce (digitální inovační huby, Industry 4.0, Kyberbezpečnost, IoT, Smart City), voda a odpadové hospodářství, vzdělávání apod.
 • asistenci při expanzi českých firem na zahraniční trhy skrz existující a dynamicky se rozvíjející sítě a funkční propojení 

 

Co konkrétně v roce 2020?

 

Chtěli bychom intenzivněji organizovat zahraniční mise či školení zaměřené na zahraniční trhy (Filipíny, střední Čína, Vietnam..)