Modus | Home page

Jak popularizovat membránové procesy?

Novinka

Česká membránová platforma sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a aplikace membránových procesů v širokém spektru technologických a výrobních odvětví.


Hlavní činností platformy je propagace a popularizace membránových procesů, vzdělávání laické i odborné veřejnosti, vydávání odborných publikací a studií. Důležitou činností je organizace seminářů, workshopů a národních i mezinárodních konferencí, akce jsou zaměřeny na obory, které membránové procesy využívají, nebo je jejich využití do budoucna perspektivní.

Konference MEMPUR 2021

Po osmnácti měsících jsme opět mohli opět uspořádat akci prezenční formou a byli jsme velmi rádi, že touto akcí byl právě třetí ročník konference MEMPUR - membránové procesy pro udržitelný rozvoj, která se konala ve dnech 6. – 7. září 2021 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jedním z hlavních záměrů konference je vytvářet prostředí pro vzájemné propojování akademické sféry s průmyslem a je tedy i příležitostí pro manažery a podnikatele vytipovat si mezi mladými vědci a výzkumníky své nové spolupracovníky.

Konference v tomto ročníku rozšířila svůj oborový zájem z oblasti základních membránových separačních procesů a jejich uplatnění v průmyslových procesech na celou oblast průmyslové a komunální ekologie zařazením témat souvisejících s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Konference byla určena k prezentaci výsledků výzkumu nejen z oblasti separačních membránových procesů, ale rovněž i nových materiálů, nakládání s odpady (kapalnými i plynnými), sanací ekologických zátěží, včetně dekontaminačních technologií (mechanické, fyzikální, chemické, biochemické, biotechnologické a kombinované membránové metody) uplatňovaných při inovačních technologiích pro životní prostředí.

Konference se zúčastnilo 94 účastníků a bylo prezentováno 24 krátkých přednášek, 4 plenární přednášky a 16 posterů.

 

Workshop MEMPROPO – membránové procesy v potravinářství pořádá CZEMP již od roku 2015. Workshop je zejména o nových poznatcích v uplatňování membránových procesů ve zpracování syrovátky a vývoji nových potravinářských produktů. Byl výstupem projektu KUSMEM realizovaným v letech 2015 – 2018. V letošním roce se workshop uskutečnil 14. 10. 2021 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v prostorách Centra polymerních systémů. Byl uspořádán s podporou UTB ve Zlíně a ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny. Workshop byl tentokrát zaměřen jednak na rekapitulaci výsledků projektu KUSmem a na výsledky využití membránových technologií pro potravinářské technologie. Program byl vyplněn přednáškami odborníků z členských subjektů platformy (MemBrain s.r.o., UTB Zlín, VŠCHT Praha, VÚT Praha).

 

Více informací o činnosti CZEMP a plánovaných aktivitách naleznete na www.czemp.cz.