Modus | Home page

PRÁVNÍ

Naše jedno a dvoudenní kurzy v oblasti práva jsou určeny pro právníky, ekonomy a ostatní zaměstnance zabývající se danou oblastí. Pozornost je věnována, jak pracovnímu, tak občanskému zákoníku. Stačí si vybrat jeden z 32 zajímavých kurzů.

 

Cílová skupina: Kurzy jsou určené pro právníky, ekonomy a ostatní zaměstnance zabývající se danou oblastí.

Téma

Rozsah (den = 8 hodin)

Hlavní cíl kurzu

Pracovně-právní minimum pro manažery

1

Seznámit účastníky se základy pracovního práva a problematikou práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Pracovně-právní minimum se speciálním zaměřením pro personalisty

1

Seznámit personalisty se základy právní úpravy v oblasti pracovního práva, zásadními rozhodnutími soudů a častými praktickými problémy.

Pracovní právo pro mistry a nižší management

1

Seznámit účastníky nejen s aktuálními problémy pracovního práva z pohledu vedoucího zaměstnance, ale zejména s možnostmi jejich řešení.

Pracovní právo pro personalisty a nižší management

1

Seznámit účastníky s aktuálními problémy pracovního práva z pohledu personalistů, vedoucích zaměstnanců a kontrolních orgánů a dále s možnostmi řešení těchto problémů.

Zákoník práce a jeho změny v roce 2020

1

Seznámit účastníky s aktuálními změnami v oblasti legislativy, aktuální judikaturou a problémy pracovního práva (včetně možností řešení těchto problémů) pro rok 2020

Zákoník práce a jeho změny v roce 2021

1

Seznámit účastníky s aktuálními změnami v oblasti legislativy, aktuální judikaturou a problémy pracovního práva (včetně možností řešení těchto problémů) pro rok 2021

Zákoník práce a jeho změny v roce 2022

1

Seznámit účastníky s aktuálními změnami v oblasti legislativy, aktuální judikaturou a problémy pracovního práva (včetně možností řešení těchto problémů) pro rok 2022

Zákoník práce – rovné podmínky a diskriminace

1

Podat účastníkům semináře komplexní a detailní přehled problematiky diskriminace a rovných podmínek zaměstnanců a jejich praktické dopady. Výklad zákonné úpravy bude oživen praktickými příklady.

Zákoník práce – agenturní zaměstnávání, zaměstnávání cizinců a „zaměstnávání“ živnostníků

1

Dozvědět se, jak si zvolit nejvýhodněji pracovní agenturu s ohledem na dodržení legislativních požadavků, legislativa a praktické příklady v rámci zaměstnávání cizinců a pravidla pro zaměstnávání živnostníků.

Zákoník práce – náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1

Dozvědět se, jak funguje náhrada škody v pracovním právu. Naučit se na praktických příkladech, jaké jsou koncepty, možnosti a limitace náhrady škody.

Vybrané otázky pracovního práva aneb kde nejvíce chybujeme

1

Seznámit účastníky s nejčastějšími chybami v oblasti pracovního práva a způsoby jejich řešení.

Zajištění závazků a jejich vymáhání

1

Podat účastníkům komplexní a detailní přehled problematiky zajištění závazků a zejména upozornit na změny a jejich praktické dopady.

Kupní smlouva – možnosti a limity

1

Prostudovat detailně právní úpravu a judikaturu v dané oblasti, projít praktické příklady a získat doporučení z obchodní smluvní praxe.

Agenturní zaměstnávání

1

Dozvědět se, jak si zvolit nejvýhodněji pracovní agenturu s ohledem na dodržení legislativních požadavků.

Ochrana osobních údajů a její dopady na podniky

1

Pochopit, jak aplikovat text Nařízení adaptačního zákona při zpracovávání osobních údajů ve společnostech různého právního postavení.

Ukončování pracovních poměrů

1

Prohloubit znalosti v oblasti ukončování pracovních poměrů.

Ochrana osobních údajů zaměstnance (HR a GDPR)

1

Seznámit účastníky s problematikou ochrany osobních údajů zaměstnanců.

Podnik a insolvence    

1

Pochopit vliv insolvence na chod podniku a vyznat se v procesu insolvenčního řízení.

(Nejen) trestní odpovědnost zaměstnance či zaměstnavatele 

1

Pochopit podmínky trestní odpovědnosti a zvládnout nastavit pracovní postupy tak, aby k trestné činnosti nedocházelo.

Náhrada škody a bezdůvodné obohacení     

1

Naučit se, jak definovat vzniklou škodu či bezdůvodné obohacení. Umět vyčíslit škodu.

Jednání za zaměstnavatele v právních vztazích  

1

Dozvědět se kdy, kdo a jak může za zaměstnavatele jednat. Pochopit jednání na základě zákona, plné moci, pověření.

Postup účastníka ve správním a přestupkovém řízení    

1

Dozvědět se, jak absolvovat správní a přestupkové řízení bez zásadní újmy.

Postoupení pohledávky a jiné záměny věřitele či dlužníka  

1

Vyznat se v subjektech právního vztahu a naučit se účelně disponovat s účastníky právního vztahu.

Postup účastníka v soudním řízení 

1

Zjistit, jak absolvovat soudní řízení bez zásadní újmy.

Péče řádného hospodáře    

1

Pochopit, v čem spočívá péče řádného hospodáře a na koho dopadá.

Porušení smlouvy  

1

Pochopit závaznost uzavřených smluv a jejich vztah k zákonné úpravě.

Zadávání veřejných zakázek

1

Pochopit význam a průběh zadávacího řízení.

Smlouva o dílo – možnosti využití a její úskalí

1

Seznámit se s aktuálními poznatky a zkušenostmi z praxe při uzavírání a realizaci smluv o dílo dle občanského zákoníku.

Občanský zákoník - obchodní smlouvy I.

1

Seznámit účastníky s problematikou uzavírání smluv v obchodním styku a související problematikou.

Občanský zákoník - obchodní smlouvy II. a vymáhání pohledávek

1

Seznámit účastníky s problematikou uzavírání smluv v obchodním styku a s aspekty vymáhání pohledávek.

Všeobecné obchodní podmínky – jejich správné užití v praxi

1

Naučit se správně sestavit a použít všeobecné obchodní podmínky.

Kontraktační proces – jak správně uzavírat smlouvy

1

Zjistit, jak uzavírat smlouvy bezchybně a pochopit jak funguje kontraktační proces a jaké má právní následky.

 

Máte zájem o kurz? Podívejte se, jak na to.