Modus | Home page

MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Naše jedno a dvoudenní kurzy manažerských dovedností připraví Vaše zaměstnance na jejich roli vedoucích a projektových pracovníků. Připraveno je 46 kurzů v oblastech Managementu společnosti, středního managementu, projektového managementu, komunikace nebo koučinku.

 

 

Cílová skupina: Kurzy jsou určené pro řídící pracovníky, manažery a ostatní zaměstnance zabývající se danou oblastí.

Téma

Rozsah (den = 8 hodin)

Hlavní cíl kurzu

Management a vedení lidí

2

Prohloubit manažerské dovednosti pro vedení lidí k vysoké výkonnosti a spokojenosti.

Týmové řešení problémů

1

Ujasnit si týmové role a jejich využití při plnění úkolů, seznámit se s metodami týmového řešení problémů.

Role a kompetence manažera

2

Naučit se základní manažerské role a kompetence a jejich projev a podíl v práci manažera.

Vedení pracovního týmu a řízení lidí

2

Prohloubit manažerské dovednosti pro vedení lidí k vysoké výkonnosti a spokojenosti – vědět, jak aplikovat personální kompetence a porozumět týmovým procesům, aby mohly být co nejlépe využity ke zvýšení synergie a výkonnosti pracovního týmu.

Motivace a hodnocení zaměstnanců

2

Porozumět principům motivace a efektivnímu motivačnímu systému.

Stanovování priorit a Time management

2

Získat nový pohled a praktický návod na efektivnější organizaci času, jak v pracovním, tak v osobním životě. Znát, jak efektivně vést porady a jak správně rozdělit organizaci práce.

Týmová spolupráce

2

Pochopit principy týmové spolupráce a naučit se je využít ke zvýšení synergie a výkonnosti.

Vedení porad a organizace práce

2

Pochopit, jak efektivně vést porady a týmové schůzky a jak správně rozdělit práci svým podřízeným.

Projektové řízení

3

Seznámit se s principem projektového řízení.

Plánování a koordinace projektu

2

Pochopit a osvojit si základní a rozšířené postupy řízení projektů.

Prince 2, fáze projektu

1

Provést úvod do metodiky projektového řízení podle Prince 2 a seznámení s jeho procesy

Prince 2, principy, témata, přizpůsobení metodiky

2

Pochopit principy metodiky  Prince 2 a umět je využít při řízení projektů

Prince 2 practitioner

2

Příprava na certifikát Practitioner v oblasti řízení projektů dle metodiky Prince 2

Agilní metody řízení

1

Získat znalosti o agilních metodách řízení projektů a naučit se v praxi implementovat agilní metody.

Příprava, plánování a organizace projektu

2

Naučit účastníky kurzu připravit projektový záměr, odhad nákladů, definici přínosů a očekávání, připravit WBS, projektový tým, komunikační plán a nastavit celou organizaci prostředí projektu.

Monitoring a řízení změn projektu

2

Naučit účastníky kurzu připravit monitoring a reporting projektu, řídit mechanismus a metodiku řízení změn projektu.

Řízení projektových rizik a ukončování projektů

2

Naučit účastníky kurzu identifikovat, popsat a analyzovat a operativně řídit projektové rizika. Dále také administrativně a technicky ukončit projekt, připravit závěrečnou zprávu z projektu a ponaučení.

Krizové řízení

2

Předat základní znalosti a dovednosti pro analýzu stávajícího stavu krizového řízení ve společnosti, formulaci bezpečnostní politiky a zdokonalení či zavedení uceleného systému krizového řízení.

Generační management

1

Naučit se naplno využívat potenciál vašeho týmu s využitím age management.

Product Lifecycle Management

1

Získat povědomí o Product Lifecycle Management a identifikovat jeho možné přínosy pro firmu s využitím cílené analýzy potřeb.

Obtížné situace v životě managera

1

Dozvědět se, jaké jsou priority manažera a jak s nimi pracovat. Získat inspiraci a motivaci pro svoji vnitřní práci, vědět, jak řešit obtížné situace ve vaší vlastní praxi.

Školení klastrových manažerů

1

Specifické aspekty práce manažerů klastrových organizací a interaktivní praktická řešení problémových situací.

Vedení hodnotících pohovorů a předání feedbacku

2

Hlavním cílem kurzu je obeznámit se se základy předávání feedbacku (zpětné vazby) a se základy pro úspěšné provedení hodnoticího rozhovoru. Vše vyzkoušet na příkladech.

Vztahy na pracovišti a jak je měnit

1

Ujasnit si roli vztahů na pracovišti. Pochopit význam vztahů pro efektivní výkon teamu a individuální spokojenost. Vyzkoušet si některé techniky pro zlepšení vztahů.

Moderace a facilitace porady

1

Zefektivnit všechny typy porad v organizaci.

Pojďme si porozumět a efektivně spolupracovat

2

Porozumět svému komunikačnímu stylu chování a umět nastavit vhodné techniky a strategie pro vzájemné porozumění a spolupráci s ostatními členy týmu.

Change Management

2

Seznámit účastníky s dynamikou zavádění a řízení změn a možnostmi její podpory, naučit se další metody zefektivnění učení se a práce se změnou.

Management změny

2

Osvojit si základy empowermentu, tedy přístupu či stylu vedení, které je zaměřené na posilování pravomocí, zvyšování duchovní, politické, společenské, ekonomické nebo rozhodovací síly pracovníků nebo organizačních jednotek.

Manažerské chyby - 10 manažerských hříchů

2

Jak vést efektivně svůj tým a získat znalosti v manažerských dovednostech a to vše v anglickém jazyce.

Základy komunikace

2

Zvládnout základy vědomé a cílené komunikace.

Komunikace s využitím typologie a transpersonální analýzy

2

Zvládnout komunikaci ve vazbě na typy lidí a jejich role.

Náročné situace v komunikaci - asertivita a zvládání konfliktů

2

Zvládnout vědomou a cílenou komunikaci v náročných situacích.

Komunikace jako nástroj vyjednávání

2

Zvládnout vědomou a cílenou komunikaci v náročných situacích při vyjednávání.

Motivace koučováním

1

Naučit se, jak koučovacím přístupem rozvíjet vnímavost, emoční inteligenci a naslouchání. Motivační rozhovory jako zdroje pochopení potřeb vlastních i podřízených.

Sebe koučování jako nástroj seberozvoje

1

Seznámit se se s principy sebe koučování jako nástrojem vlastního rozvoje.

Základy koučování

2

Seznámit účastníky se základy koučinku, jak ze strany kouče, tak ze strany koučovaného. Celý kurz je zaměřen na moderní, jednoduchý, přehledný a snadno uchopitelný set nástrojů pro koučink v jakékoli oblasti.

Koučink jako jeden ze stylů řízení - základní kurz pro manažery

2

Kurz je určen především pro liniové vedoucí, projektové vedoucí, ale také pro ty, kteří při práci s lidmi chtějí využít principy koučování a obohatit tím svou práci.

Jak posílit koncentraci a ochočit stres

2

Naučit se správně identifikovat stresové přetížení a efektivně si pomoci v náročných životních obdobích, dlouhodobě stresu předcházet.

Jak zdravě zvítězit nad únavou a zlepšit výkonnost

2

Naučit se efektivně využívat a doplňovat svoje energetické zdroje na fyzické i psychické úrovni, dlouhodobě udržovat svoji výkonnost.

Metody a nástroje osobní produktivity

2

Seznámit  účastníky s metodami, jak si své úkoly setřídit a naplánovat tak, aby jejich plnění zvládali v klidu, bez stresu a tedy maximálně efektivně. 

Time management a prokrastinace

2

Získat nový pohled a praktický návod na efektivnější organizaci času, jak v pracovním, tak v osobním životě.

Odolnost vůči stresu a prevence stresu

2

Získat praktickou dovednost při využití jednotlivých metod a postupů při zvládání následků stresových situací a podpořit psychickou i fyzickou regeneraci.

Emoční inteligence

2

Osvojit si principy emoční inteligence, umět lépe pracovat jak se svými emocemi, tak s emocemi druhých.

Work-life balance a time management

2

Pochopit, co je klíčem ke spokojenosti štěstí na základě udržování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.

Najděte svou vnitřní motivaci

1

Zjistit, jak si stanovit osobní a pracovní cíle a najít vnitřní motivaci je plnit.

 

Máte zájem o kurz? Podívejte se, jak na to.