Modus | Home page

ÚČETNÍ

Cílová skupina: Účetní kurzy jsou určené pro účetní a všechny ostatní zaměstnance zabývající se účetní oblastí v dané organizaci.

Téma

Rozsah (den = 8 hodin)

Hlavní cíl kurzu

Změny ve mzdovém účetnictví / Mzdové účetnictví a pracovní právo

1

Seznámit účastníky kurzu s aktuálně chystanými změnami ve mzdovém účetnictví.

Cestovní náhrady

1

Naučit se orientovat v aktuální problematice cestovních náhrad.

Účtování v cizí měně

1

Pochopit a osvojit si účtování v cizí měně. Seznámit se s konkrétními praktickými postupy při účtování v cizí měně (cestovní náhrady, půjčky, leasing, vedení pokladny a další).

Incoterms

1

Naučit účastníky orientovat se v aktuálních dodacích doložkách INCOTERMS.

Intrastat

1

Cílem kurzu je získat komplexní znalosti v hlášení INTRASTATU, seznámit se se základními předpisy upravujícími vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU-INTRASTAT

Účetní závěrka

1

Získat komplexní pohled na problematiku účetní závěrky.

Hmotný a nehmotný majetek / Evidence majetku

1

Seznámit účastníky kurzu s principy hmotného a nehmotného majetku a jeho evidenci.

Daň z příjmu právnických osob

1

Předat ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a výpočet daňové povinnosti.

Daň z příjmu fyzických osob

1

Předat ucelený obraz o dani z příjmu fyzických osob.

DPH nejčastější chyby a problémové oblasti srozumitelně

1

Upozornit na nejčastější chyby, kterých se dopouštíme v každodenní praxi.

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol Finančního úřadu

1

Naučit se vidět a následně vyvarovat se nejčastějším problémům, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu.

Komplexní průvodce DPH

1

Naučit se jak vypočíst daně, uplatnit nárok na odpočet daně a jeho výši. Orientovat se v legislativě z oblasti daní.

Daňová problematika a daňová optimalizace podnikání

1

Naučit se orientovat v aktuální daňové problematice.

Účetní speciál - základy

1

Získat základní znalosti na komplexní aspekty účetnictví.

Účetní speciál - pro mírně pokročilé

1

Získat rozšířené znalosti na komplexní aspekty účetnictví.

Forenzní účetnictví

1

Seznámit účastníky s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Naučit se rozpoznat indikátory podvodného jednání. Projít metodologii testování rezistence organizace proti riziku podvodu.

Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví

1

Osvojit si procesy vedoucí k minimalizaci chyb v účetnictví.

Opravné položky - daňový a účetní pohled

1

Objasnit účel, účtování, vykazování, inventarizaci a daňovou účinnost opravných položek.

Opravy a technické zhodnocení majetku - účetní a daňový pohled

1

Orientovat se v technickém zhodnocení majetku.

Výkaz cash flow prakticky

1

Orientovat se ve výkazech cash flow.

Účetním výkazům a závěrce rozumíme

1

Osvojit si snadnou orientaci ve výkazech.

Účetní závěrka krok za krokem / Profesionálem účetní závěrky krok za krokem

1

Naučit se připravovat a sestavovat účetní závěrky a daňová přiznání. Zjistit, kde vznikají nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat.

Dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, rezervy, výnosy - výklad platných účetních předpisů

1

Získat komplexní znalosti v jednotlivých kategoriích dle platných účetních předpisů.

Cenné papíry a finanční nástroje

1

Seznámit účastníky kurzu s celou účetně daňovou problematikou cenných papírů a finančních nástrojů.

Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv

1

Objasnit základní rozdíly a souvislosti včetně podrobného popisu jednotlivých kategorií.

Náklady na marketing a reklamu

1

Získat znalosti o účetním a daňovém řešení marketingu, reklamy, sponzoringu a obdobných forem podpory prodeje.

Interpretace Národní účetní rady

1

Představit účastníkům výklad obsahu jednotlivých interpretací NUR a jejich využití.

Konsolidace a sestavení konsolidované účetní závěrky - české účetní předpisy/ IFRS

1

Seznámit účastníky s oblastí konsolidace účetní závěrky a představit rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS.

Mateřská a dceřiná společnost - účetně a daňově

1

Získat komplexní účetní a daňový pohled na vztah mateřské a dceřiné společnosti.

Přeměny obchodních společností (komplexně - právo, účetnictví, daně)

1

Seznámit účastníky s právní, účetní a daňovou úpravou přeměn obchodních společností.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) - komplexně

1

Získat komplexní porozumění IFRS a schopnost provazovat jednotlivé oblasti při pohledu na účetní závěrku sestavenou dle IFRS.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) - dle vybraných účetních oblastí

1

Získat detailní znalost a schopnost praktické aplikace vybrané oblasti IFRS, např. dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, výnosy, rezervy atd.

Rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS

1

Objasnit účastníkům významné rozdíly českých účetních předpisů a IFRS.

Odpovědnost účetních

1

Získat povědomí o odpovědnosti účetních při poskytování účetních služeb, na profesní až po trestněprávní odpovědnost.

Výkazy cash flow a výkaz změn vlastního kapitálu - sestavení výkazů a jejich využití

1

Získat znalosti k sestavení a využití výkazu o peněžních tocích a výkazu o změnách vlastního kapitálu.

Úvěry a dluhy

1

Orientovat se právně, účetně a daňově v oblasti úvěrů a dluhů.

Cizoměnové přepočty

1

Osvojit si většinu cizoměnových přepočtů vyžadovaných právními předpisy s dopadem do účetnictví.

Mzdové účetnictví

1

Orientovat se v oblasti mzdového účetnictví.

Vysílání pracovníků do zahraničí

1

Seznámit účastníky kurzu s možnostmi vysílání pracovníků do zahraničí včetně pracovněprávních a odvodových povinností.

Zaměstnávání cizinců

1

Objasnit účastníkům kurzu, jak řešit zaměstnávání cizinců dle českých právních předpisů.

Sociální pojištění, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění

1

Získat znalosti v oblasti sociálního pojištění, zdravotního pojištění a nemocenského pojištění.

Karuselové podvody

1

Seznámit účastníky kurzu s problematikou karuselových podvodů a jak se jim bránit.

Daňové pasti

1

Objasnit účastníkům kurzu největší daňové problémy plátců a poplatníků.

Řízení nákladů

1

Seznámit účastníky s možnostmi řízení nákladů v souladu s účetními a daňovými předpisy.

Kalkulace a rozpočty

1

Získat znalosti o kalkulacích a rozpočtech jako součásti finančního řízení podniku.

Obchody s EU z pohledu DPH polopatě

1

Vysvětlit problematiku DPH u obchodů s EU.

 

 

Máte zájem o kurz? Podívejte se, jak na to.