Modus | Home page

EKONOMICKÉ

Cílová skupina: Ekonomické kurzy jsou určené pro ekonomy a všechny ostatní zaměstnance zabývající se ekonomickou oblastí v dané organizaci.

Téma

Rozsah (den = 8 hodin)

Hlavní cíl kurzu

Správa majetku - Řízení aktiv a pasiv podniku

1

Rozvíjet odborné znalosti a dovednosti v oblasti řízení aktiv a pasiv pro dosažení růstu hodnoty firmy.

Strategický controlling

1

Naučit účastníky definovat principy podnikového controllingu a možnosti jejich využití pro zvýšení výkonnosti podniku.

Operativní controlling

1

Naučit účastníky definovat principy podnikového operativního controllingu a možnosti jejich využití pro zvýšení výkonnosti podniku.

Investiční controlling

1

Naučit účastníky kurzu využívat investiční controlling jako nástroj pro hodnocení investic ve fázi jejich přípravy a realizace.

Kalkulace nákladů

2

Naučit účastníky kurzu efektivně využívat kalkulace a rozpočty jako nástroje pro řízení přímých (jednicových) nákladů.

Analýza a vysvětlení odchylek pomocí reportingu a nastavení nápravných opatření

1

Osvojit si znalosti implementace efektivního reportingu, schopnost analyzovat odchylky a vyhodnotit nápravná opatření.

Manažerské účetnictví jako informační základna ekonomického a finančního řízení podniku

1

Definovat zásady správného nastavení manažerského účetnictví z pohledu jeho využívání jako informační základny pro efektivní ekonomické a finanční řízení podniku.

Finanční analýza podniku

2

Rozvíjet odborné znalosti a dovednosti v oblasti rozpoznání silných a slabých stránek finančního řízení firmy a návrhů na zlepšení současného stavu – nastavení efektivního řízení firemních financí.

Finanční řízení pro nefinanční manažery

2

Objasnit základní ekonomické pojmy používané v běžném chodu firmy a jejich význam pro řízení podniku.

Finanční řízení projektu

2

Naučit se úspěšně sestavit a řídit efektivní rozpočet projektu.

Ekonomické minimum pro mistry

1

Seznámit se s ekonomickým minimem, který je nezbytný pro pozice vedoucího provozu – mistr/mistrová.

Ekonomické minimum pro manažery nákupu

1

Získat ucelený pohled na oblast fungování firmy po ekonomické stránce.

BSC – tvorba strategických projektů se zaměřením na ekonomiku organizace

2

Obeznámit účastníky s rozpadem strategie na dílčí KPI pomocí nástroje Balanced Scorecard (BSC).

Ekonomické ukazatele - charakteristika a jejich vyhodnocení

1

Získat dovednosti, jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky se zaměřením na finanční zdraví firmy.

Vyznejte se ve finančních výkazech

1

Objasnit účastníkům základní pojmy finančního řízení a strukturu ekonomických výkazů, finanční rozhodování a jeho rizika, představit základy řízení likvidity, solventnosti a rentability.

Ekonomické minimum pro obchodníky

2

Seznámit obchodníky s možnými variantami pohledu na ekonomickou přínosnost a reálnost nových i stávajících produktů.

IFRS a IAS I. v kostce

1

Seznámit se s požadavky mezinárodních standardů na jednotlivé oblasti účetní závěrky, jejich výhodami a nevýhodami.

Oceňování podniku      

1

Seznámit se s problematikou práv a povinností znalců, právních aspektů oceňování podniku, financování podniku, rozboru podniku a finančního plánu podniku.

US GAAP v kostce

1

Seznámit se s významnými požadavky US GAAP, se kterými se vaše firma může setkat.

Financování na A do Z

1

Osvojit si znalosti a promítnout jednotlivé produkty financování do účetnictví a daní, získat komplexní přehled možností financování.

 

 

Máte zájem o kurz? Podívejte se, jak na to.