Modus | Home page

POLSKO - ČESKÝ KLASTR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A ZDRAVOTNÍ TURISTIKY

 

 

 

Informace o projektu

Cíl projektu, neohraničené možnosti Polsko-českého klastru

Projekt „Polsko – český klastr udržitelného rozvoje a zdravotní turistiky” je zaměřen na vytvoření klastru sdružujícího soukromé a veřejné subjekty z Polska a České republiky.

Cílem klastru je podporovat ekonomické iniciativy a nápady z polsko-české hranice a dále je rozšiřovat podle zásady „win-win“.

 

Zaměření klastru:

 • Zelené hospodářství
 • Zdravotní turistika
 • Udržitelný rozvoj
 • Sociální ekonomika

Kromě propagačních aktivit bude klastr platformou pro výměnu zkušeností mezi jeho členy a stane se impulsem pro síťování dalších organizací z polsko-české hranice.

 

Doba realizace projektu: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021

 

 

 

Partneři

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA

Opolská aglomerace je sdružením, jehož členy jsou město Opole a 20 okolních měst a obci, které spojily své síly, aby společně usilovaly o sociálně ekonomický rozvoj. Cílem sdružení je překonat obtíže a bariéry, které brání socioekonomickému rozvoji regionu, zlepšit kvalitu života obyvatel a zvýšit konkurenceschopnost obcí.

 

Asociace zaměřuje své aktivity na klíčové oblasti pro členy partnerství: strategické a územní plánování, ekonomický rozvoj a společné aktivity s cílem přilákat investory, transfer nových technologií z výzkumných center Opole do podnikatelských subjektů. Soustředí se na tyto oblasti: hromadná doprava, ochrana přírodních zdrojů, ochrana životního prostředí, ochrana protipovodňová ochrana, vzdělávání, kultura, sport a cestovní ruch.

Asociace přinese do partnerství bohatou síť kontaktů v členských městech, obcích a ostatních místních samosprávách působících na území celého opolského vojvodství.

 

 

NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE – OSTRAVA, Česká republika

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

 

Národní klastrová asociace vytváří dlouhodobou a kompetentní platformu pro rozvoj klastrových iniciativ České republiky a aktivní rozhraní pro jejich mezinárodní spolupráci.

 

Klíčové aktivity

Hlavní cíle projektu:

Propagační a informační aktivity, výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi polskými a českými partnery, podnikateli, zástupci místních samospráv a účastníky projektu budou možné díky četným setkáním organizovaným v Polsku a v České republice.

 • 20 stáží u přeshraničních partnerů pro účastníky projektu,
 • 2 mezinárodní konference,
 • 4 mezinárodní workshopy,
 • 4 školení „Ambasadorů klastru”, kteří budou koordinovat aktivity v oblasti zdravotní turistiky v konkrétních regionech polsko-českého pohraničí,
 • 4 obchodní snídaně za účelem výměny kontaktů,
 • 3 studijní cesty zaměřené na výměnu dobrých zkušeností

 

 

Cíl klastru:

 Zlepšení konkurenceschopnosti a zvýšení inovačního potenciálu služeb cestovního ruchu pro zdraví.

Spolupráce, výměna znalostí, osvědčených postupů a zkušeností se:

 • sférou výzkumu a vývoje,
 • společnostmi propojenými a spolupracujícími s odvětvím turistických služeb (dopravní společnosti, turistické informační, lékařská a rehabilitační centra)
 • s firmami působícími či spolupracujícími v oblasti zelené ekonomiky
 • s místními samosprávami, úřady, veřejnými institucemi
 • s univerzitami, které ve své strategii podporují udržitelný rozvoj, sociální ekonomiku a zdravotní péči s cílem dosáhnout maximálních obchodních výhod pro účastníky klastru.

 

 

Návštěva z Polska a výměna zkušeností v oblasti bioekonomiky a zdravotní turistiky 

 

V první polovině září jsme uvítali exkurzi ze sousedního Polska, které se zúčastnili naši polští projektoví partneři, experti na danou problematiku a zástupci polské samosprávy, v rámci projektu: „Polsko český klastr udržitelného rozvoje a zdravotní turistiky“. Naši sousedé se zajímali o příklady dobré praxe v oblasti zdravotní turistiky a bioekonomiky. Návštěvníci zavítali do Lázní Jeseník, kde si mohli porovnat možnosti a nabídky v Polsku a České republice v oblasti lázeňství. Dále navštívili firmu Agritec v Šumperku, která se, mimo jiné výzkumné procesy, zaměřuje také na pěstování lnu a technického konopí. V oblasti pěstování technického a lékařského konopí má Česká republika našim polským sousedům, co nabídnout.

 

Polská delegace dále pokračovala do Českého Těšína, kde je v sociálním podniku Trianon úspěšně propojena zelená a prosociální oblast ekonomiky. Tato firma zaměstnává zdravotně postižené občany při recyklaci a opětovném využití různých materiálů, zejména elektro komponentů a doplňků.

 

Návštěva byla zakončena prohlídkou bio farmy Koňakov v Českém Těšíně, kde se z důvodu složité COVID situace konala „mini“ verze tradičních farmářských slavností. Koňakov je malá rodinná farma. Její majitel často a rád povídá o tom, jak je rodinný aspekt farmy důležitý. Exkurze našich polských sousedů byla jedním z pilířů přeshraniční spolupráce, a aktivity projektu tím zdaleka nekončí. Všichni hostitelé byli pozváni na akce, které se budou konat u našich polských partnerů: školení zaměřené na oblast zdravotní turistiky a také festival bioenergetiky, v měsících říjnu a listopadu.

 

Jsme rádi, že se nám daří propojovat firmy, výzkumné střediska, vzdělávací instituce a také zástupce místních samospráv s jejich protějšky na opačné straně hranice. Začíná se vyvíjet velice přínosná a vzácná spolupráce.

 

Zajímá Vás témata bioekonomiky, udržitelného rozvoje či zdravotní turistiky a rádi byste se něco nového naučili nebo se  o zkušenosti podělili?

 

Kontaktujte nás. Máme pro Vás spoustu zajímavých a přínosných akcí a aktivit:

Lucie Foldynová, tel. 773 032 220, email: foldynova@nca.cz

 

 

KONOPEX InfoDay v Opole, průmyslové konopí jako způsob propagace Polsko-českého klastru

 

Pěstování a využívání průmyslového konopí je stále populárnějším tématem, které vzbuzuje zvědavost nejen ze strany zemědělců.

 

19. a 20. února 2020 se v Opole konalo informační setkání KONOPEX InfoDay v rámci projektu „POLSKO-ČESKÝ KLASTR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A ZDRAVOTNÍ TURISTIKY“ (PL-CZ GREEN CLUSTER) realizovaný sdružením STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA a českým partnerem NÁRODNÍ KLASTROVOU ASOCIACÍ Z OSTRAVY.

 

Cílem setkání bylo představit potenciál úpravy průmyslového konopí,  jeho použití, zpracování, výroba produktů z této rostliny a inovace v rámci udržitelného rozvoje, zejména v oblasti zelené ekonomiky.

 

Setkání v zázemí asociace Aglomeracja Opolska se zúčastnili podnikatelé, zemědělci, členové místní samosprávy, vědecké komunity a neziskových organizací.

 

Měli jsme tu čest přivítat zástupce místní samosprávy, včetně Antoni Konopky - člena představenstva Opolského vojvodství, zástupců Opolského zemědělského poradenského centra z Łosiów, organizace ARKONA (místní animační asociace), sociálního podniku "Perunica", asociace zemědělců a sociálních organizací Byczyna.

 

Mezi přednášejícími byli zástupci Opolské technické univerzity a střední odborné školy v Nyse, zástupci Multiservisu z Krapkowic, firmy Top Farms Głubczyce a Tecor z Tułowic, a místní zemědělci a včelaři.

 

Téma zpracování průmyslového konopí je v České republice velmi populární. Snažíme se vzbudit zájem o průmyslové konopí používané v různých průmyslových odvětvích na straně polských podnikatelů a představitelů místní samosprávy. Soudě podle reakcí lidí, kteří navštívili Konopex InfoDay v Opole, doufáme, že k tomu dojde

 

Využili jsme účasti na KONOPEX InfoDay a pozvali všechny zájemce na veletrh věnovaný průmyslovému konopí. Veletrh se měl konat v měsíci dubnu 2020. Z důvodu nouzového stavu byl přesunut na příští rok. Více informací ZDE

 

Návštěvy se zúčastnili z národní klastrové asociace: Pavla Břusková, Martin Špetla, Lenka Podjuklová, Lucie Foldynová a dále Jindřich Kotala, který zastupuje Konopex Ostrava. KONOPEX je česká společnost, která pořádá veletrh KONOPEX v Ostravě od roku 2016, na který zve vystavovatele mimo jiné z České republiky, Slovenska, Polska a Nizozemska. Zaměřuje se na průmyslové konopí, pěstitelské technologie, jejich zpracování a použití v průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví, potraviny, nápoje (pivo), farmacie, kosmetika, textil.

 

Po dobu realizace projektu jsme se dohodli s polskými partnery, že se v Polsku zaměříme na téma průmyslového konopí a potenciál a příležitosti v jeho pěstování a zpracování.

 

Prosíme, všechny zájemce o spolupráci s námi a KONOPEX Ostrava, neváhejte a kontaktujte nás!

 

 

 

 

 

SPOLUPRACUJTE S NÁMI!!

Těšíme se na spolupráci s:

 • Podniky, společnosti, nevládní organizace, místní samosprávy, veřejné instituce, zástupce místních komunit a všechny, kdo se zajímají o oblast zdravotní turistiky, zelené ekonomiky, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky.
 • Výzkumní pracovníci, žáci a studenti, kteří se vzdělávají v oborech souvisejících se zelenou ekonomikou a zdravotní turistikou.

 

Proč byste se k nám měli přidat?

 • Realizací projektu se vytvoří mezinárodní právnická osoba integrující a podporující rozvoj obchodní činnosti členů klastru v oblasti zdravotnických turistických služeb, zelené ekonomiky, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky na polsko-české hranici.
 • Polsko-český klastr bude platformou, kterou můžete využít pro výměnu informací, zkušeností, vzájemnou spolupráci a podporu široké oblasti služeb.

PARTNEŘI

 

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

Plac Wolności 6

45-018 Opole

Kontakt: tel: + 48 77 446 14 00, e-mail: biuro@ao.opole.pl

www.aglomeracja-opolska.pl

 

 

Koordinátor projektu:

Zuzanna Górka

Kontakt: tel.: +48 77 44 61 408, e-mail: zuzanna.gorka@ao.opole.pl

 

 

Národní klastrová asociace (National Cluster Association)

Studentská 6202/17

708 00 Ostrava - Poruba

Kontakt: tel.: +420 555 333 286, e-mail: info@nca.cz

www.nca.cz

 

Koordinátor projektu:

Lucie Foldynova

Kontakt: tel.: +420 773 032 220, e-mail: foldynova@nca.cz