Modus | Home page

Den klastrů ve formátu Clusters meet Regions úspěšně proběhl ve dnech 23. a 24. října 2023

Novinka

Akci organizovala - European Cluster Collaboration Platform, pod záštitou Evropské komise, společně s partnery Národní klastrová asociace, CEDEG, Klastr MECHATRONIKA, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky a EDIH NORTHEAST.


Konference Clusters meet Regions proběhla ve dnech 23. – 24. října 2023, na půdě Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Na Slovance 1999/2, Praha. Hlavními tématy byla digitalizace, kyberbezpečnost, AI, čisté technologie, 3D tisk a virtuální realita. 

Podrobnosti prvního dne

Účastníky přivítali zástupci European Cluster Collaboration Platform, Národní klastrové asociace (NCA) a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Zástupci Magistrátu hl. m. Prahy Jaromír Beránek a Evropské komise Jitka Vocásková představili klastrové prostředí a zaměřili se na hlavní cíle klastrových organizací v daných odvětvích a RIS3 strategii hlavního města Prahy. 

 

Moderátory akce byli prezident NCA, Jiří Herinek, místopředseda CEDEG, Luboš Komárek a výkonná ředitelka Klastru MECHATRONIKA, Kateřina Podaná. 

 

S přehledem o klastrových organizacích v České republice a podpůrné roli Národní klastrové asociace seznámil přítomné v sekci Klastrové prostředí v České republice: Podporujeme spolupráci a inovace, prezident Národní klastrové asociace, Jiří Herinek. 

 

Národní klastrová asociace udělila cenu Zlatý klastr a další ocenění za rok 2022 těmto klastrovým organizacím:

Zlatý klastr: Český optický klastr, z. s., za dlouhodobou podporu optického ekosystému v České republice

 

Čestná ocenění:
Český konopný klastr, z. s. - za podporu rozvoje a inovace ve firmách
Klastr českých nábytkářů, družstvo – za rozvoj internacionalizace a propagace ČR
CLUTEX - Klastr Technické textilie,z.s.  – za podporu a rozvoj vzdělávání
Klastr MECHATRONIKA, z.s. – za rozvoj inovačního prostředí

Mladý manažerský talent roku Ing. Kristián Celý, manažer mezinárodních projektů klastru CREA Hydro&Energy, z.s., za úspěšné vytvoření a realizaci akčního plánu rozvoje inovačního ekosystému Jihomoravského kraje v oboru vodního hospodářství – projekt iWATERMAP, Interreg Europe a další úspěchy v rozvoji internacionalizace klastru.

Více na webu NCA

 

Lennart Galdiga z European Cluster Collaboration Platform (ECCP) / Prognos AG prezentoval Analýzu o ekonomickém profilu České republiky, národních inovacích, regionální konkurenceschopnosti a významu českých klastrů.

 

Dopolední panelová diskuse se zaměřila na regionální a  národní spolupráci:
"Buďte dostatečně odvážní, abyste vyhráli." - Lukáš Benzl, Česká asociace umělé inteligence

"Sdílejte a učte se." - Petr Přikryl, Český optický klastr

"Partnerství znalostního transferu je jedním z nejúspěšnějších projektů v České republice." - Robert Wenzel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

Sekce dvě byla věnována moderním digitálním řešením a špičkovým technologiím: Využití umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti ve výrobním sektoru. Touto sekcí prováděl Luboš Komárek, místopředseda CEDEG:

Lukáš Benzl z Česká asociace umělé inteligence sdílel hořkosladký pohled na počítačové vidění. 

Aleš Roman z IdStory zdůraznil efektivní přistup ke službám IT. 

Zdeňka Doležalová představila projekt EDIH NORTHEAST a jeho služby. 

Kristina Sermuksnyte-Alesiuniene z AgriFood Lithuania zkoumala umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost ve výrobě zemědělských a potravinářských produktů. 

Třetí sekce byla věnována Reálným příkladům a implementaci čistých technologií, 3D tisku a odvětví virtuální reality. Tuto sekci moderovala Kateřina Podaná, výkonná ředitelka z Klastru MECHATRONIKA:
Thomas Ramming z Bayern Innovativ GmbH sdílel poznatky o rozkvétající se přeshraniční spolupráci mezi Bavorskem, Českou republikou, Horním Falckem a Dolním Bavorskem.

Michal Zemko z COMTES FHT a.s. zdůraznil mnohostranné výhody kovového tisku v průmyslovém sektoru.

Alena Lochmannová z XR Institute vyzdvihla vlivné využití virtuální reality (VR) v různých oblastech zdravotnictví a záchranných služeb.

 

Závěrečná panelová diskuse o posílení spolupráce mezi klastrovými organizacemi a státními a globálními inovačními aktéry rozpoutala zajímavý dialog o různých tématech. K nim patřily mezinárodní klastrové iniciativy, výhody a potenciální vylepšení platformy ECCP a strategie pro klastry k posílení globální expanze členských společností. 

Podrobnosti druhého dne

Druhý den akce proběhla Pitching session a oficiální EU Matchmaking. Během Pitching Session se představilo deset klastrových organizací z Česka, Polska, Itálie a Finska své potřeby a požadavky. Poté se uskutečnilo třicet produktivních jednání, na kterých si účastníci ujasnili své potřeby, nabídky a probrali možnosti společné spolupráce. 

 

KONTEXT A CÍLE

Patnáct regionů EU projevilo zájem o uspořádání mezinárodní konference v rámci cyklu Clusters meet Regions, které probíhají mezi roky 2022 – 2023. Na těchto konferencích se setkávají národní a mezinárodní klastrové organizace, národní asociace a tvůrci politik, aby se  od sebe navzájem učili, jak lépe využít klastrové organizace k posílení průmyslových ekosystémů, posílit národní a regionální hospodářský rozvoj a navazovat kontakty s dalšími regiony, které čelí podobným výzvám v oblasti transformace.

 

|| Žijeme v neustále se vyvíjejícím světě, kde klastrové organizace hrají zásadní roli.

Klastrové prostředí v České republice se stále rozvíjí. Národní klastrová asociace registruje v České republice více než 100 klastrových organizací a technologických platforem, které představují čtrnáct Industrial Ecosystems, a podporují spolupráci českých klastrových organizací na regionální a mezinárodní úrovni. České klastrové organizace a jejich členové jsou vhodnými subjekty jako partneři pro inovativní projekty a lukrativní obchodní nabídky, které mají potenciál významně prospět evropskému průmyslu a hodnotovým řetězcům.

|| Regionální zaměření

Regionální zaměření klastrových organizací v České republice se liší v závislosti na jejich specifických cílech a oblastech působnosti. Zatímco některé klastrové organizace mohou soustředit své aktivity v rámci určitého regionu, jiné mají širší národní nebo dokonce mezinárodní zaměření. Cílem těchto klastrových organizací je podpora spolupráce, inovací a hospodářského rozvoje v rámci příslušného regionu nebo celé země. 

Vzhledem k rozloze České republiky většinou přesahuje regionální zaměření těchto klastrových organizací určitý region a zahrnuje celou republiku. Tyto klastrové organizace jsou hnací silou pokroku v oblasti digitalizace, kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence, čistých technologií, 3D tisku a průmyslu virtuální reality spolu s jejich synergickým dopadem na další odvětví. Jejich vliv zasahuje i do odvětví, jako je zdravotnictví, finance, výroba a doprava, a zesiluje tak transformační potenciál těchto klíčových oblastí. Podporou spolupráce a výměny znalostí v celostátním měřítku podporují české klastrové organizace ekonomický pokrok České republiky v různých odvětvích a staví ji do pozice lídra v oblasti digitální ekonomiky a udržitelného rozvoje.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Akce se zúčastnilo 60   zástupců českých a evropských klastrových organizací a firem, národních a regionálních veřejných orgánů a organizací na podporu podnikání z České republiky a jiných regionů EU.

 

BENEFITY

Tato akce představuje příležitost k navázání obchodních vztahů mezi českými klastrovými organizacemi, podniky a dalšími partnery z EU. Je také ideální platformou pro vyhledání vhodných spolupracovníků na projektech.

 

Cílem akce bylo propojit klastrové organizace a společnosti z EU, které se specializují na digitální a aditivní výrobu a mají rozsáhlé odborné znalosti v této oblasti. Účastníci měli příležitost podělit se  o své znalosti a osvědčené postupy s různorodým publikem. Zúčastněné společnosti představili nejen své schopnosti klastrovým organizacím, ale také nabídli evropským partnerům potenciální spolupráci. Jejich cílem je poskytovat komplexní pohled na jednotlivá odvětví a společnosti a zároveň usnadnit výměnu osvědčených postupů mezi účastníky.

 

Fotogalerie akce.

 

 

 

Concept Note a program

Přidáno: 25.10.2023 10:50:54
Přidáno: 25.10.2023 13:48:05