Modus | Home page

Infoservis a Lobbying

 

 

 

Jednou z hlavních aktivit NCA je lobbying v zájmu členských organizací a ve prospěch tématu a problematiky českých klastrů jakožto formalizovaných uskupení se specifickými charakteristikami, potenciálem a potřebami.

Lobbying a podpora klastrového prostředí probíhá v rámci spolupráce s českými centrálními, regionálními, případně municipálními orgány veřejné správy a samosprávy. Dále v rámci spolupráce s organizacemi v rámci EU a dalšími zahraničními institucemi a firmami. Nejčastějšími aktivitami pak jsou připomínkování a návrhy týkající se související legislativy, komunikace podmínek v rámci nastavování programů na úrovni MPO, TAČR, MMR a MPSV, stejně jako zapojení členských a partnerských organizací do mezinárodních oborových uskupení a projektů.

Co konkrétně v roce 2020?

 • Pokračování budování vztahů s relevantními zástupci regionální, národní vlády, národními institucemi, národními klastrovými organizacemi, zástupci Evropské komise a dalších relevantních hráčů (zejména MPO, CzechInvest, MŠMT, TAČR, TCAV, Kraje,Transfera.cz, ..)

Chceme zapojit NCA do přípravy Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OPTAK), usilovat o členství v Platformě pro plánování výzev a podpora důležitosti tématu klastrů při přípravě komunitárních programů Evropské komise. Zapojit NCA do rozvíjející se European Cluster Alliance. Maximální zapojení klastrových organizací do realizace RIS3 strategií, včetně členství v Národních inovačních platformách. Zapojení klastrových organizací do moderních témat – Digital Innovation Hub, Kreativní průmysly, Industry 4.0

 • Rozšíření členské základny o nové členy z řad klastrových organizací

Každý kvalitní klastr chce být „u toho“.

 • Zapojení Technologických platforem do činnosti NCA

 • Využití know-how týmu NCA pro zajištění finančního zabezpečení fungování NCA.

Spolupráce s kraji na rozvoji nových klastrových organizací a na tématech využití stávajících klastrů k realizaci rozvojových témat. Realizace analytických činností, mapovacích studií a vzdělávání.

Vzdělávání

NCA zajišťuje vzdělávání v oblastech aktivit klastrových organizací a souvisejících oborech. Vychází přitom z nabídky odborností členských organizací a dalšího portfolia domácích i zahraničních expertů.

 

Díky projektu ,,Inovujme vzděláním" NCA nabízí bezplatné komplexní školení a vzdělávání pro zaměstnance firem, přičemž nezatěžuje firmy složitou administrativou. Bezplatného vzdělávání mohou využít všechny firmy, které jsou součástí našich členských klastrů.

 

Typy školení, do kterých mohou firmy zapojit své zaměstnance:

 • Manažerské a měkké dovednosti (v oblastech HR, obchod, výroba, management, osobní rozvoj)
 • Účetní, právní a ekonomické kurzy
 • Jazykové kurzy (dle domluvy různé jazyky a úrovně)
 • IT kurzy

Kurzy probíhají přímo ve firmě, pokud má skupinu 10- 12 osob. Zaměstnavatelé mohou také hlásit jednotlivce či malé skupiny do otevřených kurzů, tedy takových, kde budou docházet se zástupci ostatních zapojených firem.   

 

Kdo se už školí: Kvados a.s. a Vítkovice IT Solutions a.s. z Ostravy, farmaceutická společnost  Dyntec s.r.o. z Ústeckého kraje, strojírenská firma Realistic a.s. Karlovy Vary

 

Kontaktujte nás a rezervujte si bezplatné školení pro vaše zaměstnance:

 

Kontaktní osoba:  Lucie Foldynová, tel. Tel. +420 773 032 220, email: foldynova@nca.cz

 

 

 

 

Networking a propagace

 

NCA je unikátní organizací v ČR z hlediska vazeb a datové základny ohledně vzniku, činnosti a vývoje dalšího potenciálu klastrových iniciativ a organizací v ČR.

Propojuje (nejen) členské klastrové organizace s jinými klastrovými organizacemi, firmami, subjekty veřejné správy, inovačními firmami a organizacemi na domácím i zahraničním poli. Řízeně sestavuje progresivní týmy a konsorcia s cílem efektivní realizace nových synergií. NCA zajišťuje propojení jak prostřednictvím moderních technologií v duchu zásad „Digitální společnosti“, tak klasická setkání prezenční na workshopech, kulatých stolech a konferencích, které jsou participanty stále upřednostňovány jakožto platformy pro tolik žádanou výměnu zkušeností a prezentaci dobrých praxí. V neposlední řadě NCA ve spolupráci se svými členy zajišťuje propojení na úrovní evropských a dalších zahraničních klastrových a inovačních platforem s cílem pomoci českých (zejména členských) klastrům a jejich členům v dalším rozvoji.

 

Další možností jak se pochlubit svými výsledky jsou akce DNY KLASTRŮ

 • Letos se nám povedla zveřejnit MAPA KLASTRŮ ČR

Slouží jako hlavní informační zdroj o klastrech a jejich členech založený na „tvrdých“ datech.

Plánujeme převod stávající statické podoby do online verze s vlastní administrací (každá klastrová organizace má vlastní účet pro vlastní editaci údajů).

 

 • Nové webové stránky NCA a update vizuální identity NCA

Od května je zveřejněna webová stránka NCA v českém a anglickém jazyce běžící na redakčním systému, do které bude následně zakomponována databáze klastrových organizací – mapa klastrů. Zároveň bude sloužit jako „omlazení“ vizuální identity NCA.

 

 • NCA Informační servis

V nepravidelných intervalech zasíláme Informační servis pro členy NCA z oblastí financování, případů dobré praxe, pozvánky na relevantní akce apod. 

 

 • Interní networking členů NCA

Snažíme se přinášet příležitosti pro klastrové organizace a jejich členy. Tomu musí předcházet průběžná analýza excelence klastrových organizací a firem členů NCA. Snaha o meziklastrové propojování, předávání poptávek po spolupráci. Webináře a worshopy na ad-hoc témata.

 

 • Podzimní dvoudenní setkání členů NCA

I letos uspořádáme akci na propagaci klastrů pro zástupce národní a regionální vlády a další důležité partnery. Bude udělen titul Zlatý klastr a vyhlášen Nejlepší projekt členské klastrové organizace s následným společenským večerem. Druhý den věnovaný odborným přednáškám pro manažery klastrů.

 

Poradenství

NCA zajišťuje svým členům, případně dalším smluvním stranám, poradenství v oblastech:

 • analytické a strategicko-koncepční činnosti v oblasti klastrové problematiky, podpory podnikání, výzkumu, vývoje a inovací, vzdělávání, oblastí regionálního rozvoje a oborech souvisejících se zaměřením členských klastrových organizací
 • identifikaci a analýzu nových klastrových iniciativ, oborové analýzy, rozvoj stávajících klastrových organizací
 • poradenství v oblasti rozvoje mezinárodní klastrové spolupráce, pomoci českým inovačním firmám na vybraných zahraničních trzích
 • související vzdělávání
 • poradenství v přípravě a řízení projektů financovaných z domácích i mezinárodních zdrojů

Zajištění projektového managementu a poradenství k přípravě projektů, hájení zájmů členů NCA v případě problémů

Chceme využít naše  know-how v oblasti projektového řízení, dotačního poradenství a přípravě projektů, které tým NCA má. Asistence členům NCA při přípravě projektů, administrace projektů (žádosti o platbu, zprávy o realizaci). Komunikace s poskytovateli dotace.

Mezinárodní spolupráce

V rámci této oblasti provádí NCA zejména: 

 • analýzu a vyhledávání vhodných příležitostí pro mezinárodní propojování českých klastrových organizací, technologických platforem a dalších členů do evropských a globálních projektů
 • zapojování členských subjektů a jejich organizací do inovačních platforem na úrovni EU (tematické platformy v oblastech jako jsou např. nanotechnologie, digitalizace, cirkulární ekonomika a udržitelný rozvoj, kosmický a letecký výzkum, oborové RIS3 platformy apod.)
 • přeshraniční spolupráce (zejména SK, PL a D) s výzkumnými organizacemi a významnými firmami (mj. v oblastech strojírenství, automotive, plastikářský průmysl, digitalizace a související technologie a koncepce (digitální inovační huby, Industry 4.0, Kyberbezpečnost, IoT, Smart City), voda a odpadové hospodářství, vzdělávání apod.
 • asistenci při expanzi českých firem na zahraniční trhy skrz existující a dynamicky se rozvíjející sítě a funkční propojení 

 

Chtěli bychom intenzivněji organizovat zahraniční mise či školení zaměřené na zahraniční trhy (Filipíny, střední Čína, Vietnam..)