Modus | Home page

Workshop projektu KETGATE

Úvodní workshop projektu KETGATE

Národní klastrová asociace (NCA), jako jeden z 8 partnerů ze zemí Středoevropského regionu uspořádala úvodní workshop projektu KATEGATE – „Středoevropská brána ke klíčovým technologiím pro malé a střední podniky – nastartování nadnárodního inovačního ekosystému v klíčových technologiích (KETs)“. Workshop se konal 27. listopadu 2017 v prostorách Technologického centra AV ČR.

Workshopu se zúčastnilo 18 zástupců mezi nimi: klastroví manažeři, zástupci malých a středních podniků, organizací podporujících podnikání, státních institucí, odborníci na oblast klíčových technologií.

Účastnici byli projektovým manažer NCA Filipem Vítkem seznámeni s vizí a cíli projektu KETGATE. Představeni byli také čeští asociovaní partneři projektu Fyzikální ústav AV ČR (FZÚ) a Středočeské inovační centrum (SIC). Petr Jirman (SIC) a Jan Stachura (ELI Beamlines/ FZÚ) představili instituce, které reprezentují a přiblíží publiku, jakým způsobem pracují s klíčovými technologiemi. Odbornici z Technologického centra AV ČR Zděněk Kučera a Tomáš Vondrák hovořili o potenciálu, jakým disponuje ČR v klíčových technologiích a pozici ČR ve srovnání s evropskými i světovými hráči v oblasti KETs. Martin Šlais z klastru Nanoprogress, představil publiku konkrétní výsledky a uplatnění KETs v klastru. Závěr workshopu byl věnován diskuzi na téma českého inovačního ekosystému, přístupu firem ke KETs technologiím a výzkumným infrastrukturám poskytující pracujících s KETs. Nedílnou součástí workshopu byl networking, který účastníkům umožnil navázat nové kontakty s lidmi, kteří se pohybující v oblast inovací a klíčových technologií.

Klíčové technologie (KETs) jsou hybnou silou inovací a důležitým impulsem pro budoucí udržitelný hospodářský růst v Evropě. V rámci Evropy a zejména pak regionu střední Evropy však existují velké rozdíly v tom, jaký mají malé a střední podniky (MSP) přístup k těmto klíčovým technologiím.

Projet KETGATE proto propojuje organizace podporující podnikání a výzkumné instituce s cílem umožnit MSP využívat vyspělé technologie. Projekt se konkrétně zaměří na tři klíčové technologie, kterými jsou fotonikamikro a nanoelektronika pokročilé materiály a bude pomáhat MSP s jejich uplatněním v oborech dopravy, potravin a zdraví.

Za tímto účelem bude každým partnerem v každé zemi zřízeno jedno kontaktní místo (KET Access Point), které bude poskytovat poradenství MSP, a kontakt s výzkumnými organizacemi (z Rakouska, Maďarska a Slovinska), které v pilotních projektech společně nabídnou vybraným společnostem konkrétní služby a aplikaci KET technologií. Službami výzkumných center je například myšleno: přístup k odborným znalostem a zařízením pro validaci produktů, laboratorní testování produktů, vývoj a testování prototypu, pilotní výroba, pilotní linky, předsériová výroba, validace a certifikace produktů.

Celkově si projekt klade za cíl podpořit alespoň 90 malých a středních podniků ze středoevropského region a alespoň s 15 z nich podepsat dohody o mezinárodní spolupráci o službách, které jim budou výzkumnými organizacemi poskytnuty zdarma.

Dalším cílem bude uzavření smluvních závazků s 20 dalšími organizacemi, které rozšíří a tak posílí síť přístupových bodů. Projekt tedy nejen přispěje ke konkurenceschopnosti MSP ve střední Evropě, ale také vytvoří podněty ke změnám v rámci regionálních výzkumných a inovačních strategií pro inteligentní specializace.

Tento projekt je spolufinancován z programu Interreg CENTRAL EUROPE v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj