Modus | Home page

KETGATE Study visit

KETGATE Study visit

Projekt KETGATE vstoupil do nového roku 2018 společnou aktivitou a to konkrétně návštěvou dvou výzkumných technologických center: JOANNEUM RESEARCH a Jožef Stefan Institute, které jsou partnery projektu. Národní klastrová asociace se účastnila projektové akce společně s českými asociovanými partnery projektu Fyzikálním ústavem AV ČR (FZÚ) a Středočeským inovačním centrem (SIC). NCA byla na akci reprezentována projektovým manažerem Filipem Vítkem, FZÚ zastupoval vedoucí oddělení transferu technologií Aleš Hála a SIC reprezentoval vedoucí odboru strategie a analýz Pavel Jovanovič.

31. ledna se sešlo všech osm projektových partnerů a několik asociovaných partnerů na půdě centra materiálů, které je jednou ze šesti výzkumných jednotek JOANNEUM RESEARCH, sídlícího v Rakouském městečku Weiz. Účastníci akce byli vřele přivítaní ředitelem institutu Dr. Paulem Hartmannem, který jim úvodem představil výzkumné centrum a seznámil je s  technologiemi a aplikacemi, kterými centrum disponuje. Více prezident centra materiálů, Dr. Georg Jakopic představil minulé i současné projekty v kterých bylo JOANNEUM RESEARCH zapojeno. Poté měli účastnici akce možnost prohlédnout si laboratoře a vidět jak funguje infrastruktura institutu a její výsledky v akci.

V odpolední části představila manažerka projektu Dr. Jennifer Bilbao (Steinbeis-Europa-Zentrum) vize a cíle projektu KETGATE, následovalo představení výsledků první periody projektu konkrétně výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo mezi malými a středními podniky (MSP) ve všech partnerských zemí v rámci regionu Střední Evropy. Poté všechny výzkumná centra zastoupená v projektu (JOANNEUM RESEARCH, Bay Zoltán Nonprofit Ltd, Jožef Stefan Institute) představily své dosavadní zkušenosti, výhody a výzvy, které přináší spolupráce s MSP. Závěrečnou aktivitou prvního dne byl interaktivní workshop, jehož tématem byly potřeby a bariéry, kterým musí MSP a výzkumná center v rámci vzájemné spolupráce čelit.

Po absolvování návštěvy JOANNEUM RESEARCH v rakouském Weizu se projektoví a asociovaní partneři přesunuli do nedaleké Lublani, kde se nachází Jožef Stefan Institute, největší vědecký institutu ve Slovinsku a také projektový partner projektu KETGATE. Účastníci akce byli přivítaní ředitelem institutu Dr. Jadranenm Lenarčičem. Tomaž Lutman, z Centra transferu technologií JSI, představil institut, klíčové technologie které institut rozvíjí a infrastrukturu, kterou disponují jejich výzkumné týmy. Následně byly partnerům na prohlídce institutu představeny výzkumné oddělení (pokročilých materiálů, nano-strukturních materiálů, automatizace a robotiky) přímo v akci.

Odpolední část programu se věnovala představení společného obchodních modelů nadnárodních služeb a příkladům a modelům z praxe užívaných hostitelskou institucí. Následovala motivační prezentace představení obchodního modelu canvas ze strany vedoucího partnera a workshop s moderovanou diskusí na téma vhodných obchodních modelů mezi malými a středními podniky, RTO a BSO institucemi.