Modus | Home page

Ukončené projekty

Projekt CluStrat se zaměřoval na podporu inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí zaměřených na podporu nově vznikajících odvětví a průřezových témat. Projekt CluStrat, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, byl realizován prostřednictvím Operačního programu Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE. Šlo o stěžejní projekt v rámci Strategie Evropské unie pro Dunajský region

Projekt svým zaměřením reagoval na identifikovanou poptávku pro vytvoření komplexních vzdělávacích modulů s optimálním množstvím informací pro manažery, facilitátory, pracovníky TH a další pracovníky v návaznosti na subjekty inovační infrastruktury na území Středočeského kraje.

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

Národní klastrová asociace je jedním z partnerů projektu DanuBioValNet (Cross-clustering partnership for boosting eco-innovation by developing a joint bio-based value-added network for the Danube Region). Její role spočívá v přenosu informací o možnostech rozvoje spolupráce klastrů, firem a dalších zainteresovaných stran v bio-based oborech (Bio-based Industries) a realizaci všech projektových aktivit. NCA je rovněž lídrem WP2 (komunikační management projektu).

Projekt je financován z operačního programu: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Výše podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 168 291, 5 €

Vytvoření strategických partnerství a příprava pokročilých kurzů celoživotního vzdělávání ( CŽV) pro podniky a klastry s inovačním potenciálem v oblasti strojírenského a automobilového průmyslu.

 

Číslo projektu: 304011U768

Projekt Gender v inovacích - inovace v klastrech se zaměřoval na gender mainstreaming v klastrech v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu byla podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a nejlepší praxe z Norska. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Projekt je spolufinancován z programu Interreg Danube v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.
2713796,5 €

Projekt byl zahájen 1. července 2020 a potrvá do 31.prosince 2022.

 

Hlavním cílem projektu GoDanuBio je řešit migraci pracovní síly z venkova prostřednictvím revitalizace venkovských oblastí zúročováním jejich bioekonomického potenciálu a s využitím participativní víceúrovňové governance.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
16 762 560,00 Kč

Cílem projektu je rozšířit profesní vzdělávání zaměstnanců členských klastrů za účelem zvýšení pracovních kompetencí a inovačního potenciálu jejich zaměstnanců.

Tento projekt je spolufinancován z programu Interreg CENTRAL EUROPE v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Projekt KETGATE - v duchu svého názvu - otevírá přístup malým a středním podnikům (MSP) k využití klíčových technologií (Key Enabling Technologies - KETs) v zájmu zvýšení inovací výrobních postupů, zboží a služeb napříč odvětvími v Evropě. KETs, mezi které patří fotonika, mikro a nanoelektronika, nanotechnologie, pokročilé materiály, průmyslové biotechnologie a pokročilé výrobní technologie, jsou totiž náročné na znalosti a jsou spojené.

 

Projekt trvá od července 2017 do srpna 2020 a je financovaný z programu Interreg CENTRAL EUROPE.

149.734,6 €

Projekt řeší problém nedostatečné spolupráce mezi subjekty z Polska a České republiky (např. místní samosprávy, podniky, školy, vysoké školy, neziskové organizace) působící v oblasti zeleného hospodářství, zdravotní turistiky, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky.

Národní klastrová asociace byla zpracovatelem studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji. Doba realizace projektu: 05/2016 - 10/2016. Zpracování studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji bylo spolufinancováno Zlínským krajem.

Projekt byl zaměřen na identifikaci, networking a informatizaci klastrových organizací ze zemí V4, posílení meziklastrové spolupráce uvnitř Višegrádské  skupiny a vytvoření 4 oborových seskupení z klastrů,

Projekt se zaměřoval na budování internacionalizačních kapacity klastrů.

Záměrem projektu bylo posílení hospodářského rozvoje České republiky a Srbska využitím nových modelů obchodní spolupráce a specializace na bázi klastrů. Strategie projektu zahrnovala zvýšení internacionalizační kapacity klastrů a vytvoření předpokladů pro internacionalizační aktivity jejich členů (firem, MSP a dalších organizací a institucí) v rámci pilotního teritoriálního vymezení spolupráce mezi ČR a Srbskem. Projekt byl podpořen z programu Aid for Trade a spolu-financován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.