Modus | Home page

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně byla založena v roce 1919 pod názvem Vysoká škola zemědělská jakožto nejstarší české vysoké učení se zaměřením na obory zemědělství a lesnictví. Název Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) začala instituce používat od roku 2010.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Univerzita se skládá z pěti fakult a vysokoškolského ústavu, většina součástí je soustředěna v kampusu v Brně – Černých Polích, stejně jako Botanická zahrada a arboretum. Mimo Brno najdeme Zahradnickou fakultu v Lednici a dále dva školní podniky – Školní lesní podnik Masarykův les sídlí ve Křtinách a Školní zemědělský podnik v Žabčicích.

 

Produkty/služby

  • strategické oblasti vzdělávání jsou primárně Zemědělství, Lesnictví a dřevařství, Potravinářství, Biologie, ekologie a životní prostředí, Ekonomické obory, Informatika a jejich propojení do oblastí vzdělávání Architektura a urbanismus, Chemie, Kybernetika, Politické vědy, Strojírenství, technologie a materiály, Učitelství, Vědy o Zemi, Umění;
  • šíře a diverzifikace výzkumných činností se projevuje ve věcném zaměření výzkumných projektů, které pokrývají oblast od témat zemědělské, zahradnické, lesnické a dřevařské produkce (půda, voda a další živé a neživé vstupy), vztahů produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesnictví, zpracování a zhodnocení primární produkce, organizace a řízení procesů souvisejících se zajištěním relevantních činností v průběhu celého potravinového řetězce, i hodnocení jejich ekonomické efektivnosti až po dopady těchto činností v širších ekonomických souvislostech a akcentech na oblast venkova; specifickými tématy jsou pak udržitelný rozvoj regionů, veřejná správa, nanotechnologie, biotechnologie, omické vědy a ochrana a tvorba životního prostředí;
  • smluvní výzkum;
  • odborné poradenství, znalecké posudky, studie a metodiky;
  • péče o zachování genofondu.

 

Možnosti spolupráce

  • široká nabídka akreditovaných studijních programů v češtině/angličtině pro české/zahraniční studenty v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech;
  • vývoj a inovace, transfer technologií;
  • podpora konkurenceschopnosti a podnikání;
  • prodej licencí výsledků vlastního výzkumu;
  • konference, workshopy, semináře, letní školy, popularizace vědy.

 

MENDELU kromě své hlavní a účelové činnosti veřejné vysoké školy nabízí různorodé služby pro veřejnost. Jedná se např. o pronájem sportovišť, ubytování na kolejích, stravování a catering, kurzy celoživotního vzdělávání, provozuje univerzitní mateřskou školku Hrášek nebo rekreační zařízení v Křižánkách a v Karlově. Na zámku ve Křtinách univerzita provozuje hotelové a kongresové centrum.

 

Kontakt: Ing. Zuzana Židová, strategie@mendelu.cz, +420 606 546 868