Modus | Home page

Výzva k předkládání projektů ALL-INVEST Verde. Latinská Amerika cesta k udržitelnému rozvoji a podpoře pracovních míst

Novinka

Výzva je zaměřená na podporu partnerství mezi EU institucemi a organizacemi a Latinskou Amerikou.

 

Lhůta pro podání žádostí: 27. června 2022


Celková finanční alokace: Priorita č. 1. 6 000 000 EUR, Priorita č. 2. 4 000 000 EURO

Maximální finanční alokace pro projekt: 250 000 – 300 000 EUR

Spolufinancování: 20-80 procent

Doba trvání projektu: 20-30 měsíců

 

Cíl výzvy: Sdílení zkušeností a know-how v oblasti zelené a cirkulární ekonomiky

Cílem je podpořit udržitelný rozvoj a vytvoření pracovních míst v Latinské Americe prostřednictvím transformace k nízkouhlíkové a cirkulární ekonomice.

SME (malé a střední podniky) v Latinské Americe si díky této výzvě osvojí a zefektivní procesy, produkty a služby , které méně zatěžují životní prostředí a efektivně využívají vstupní zdroje.

 

Specifické cíle:

Priorita č. 1. Udržitelný systém zemědělství a obživy

Důraz musí být kladen na ochranu životního prostředí, změnu systému hodnot v oblasti životního prostředí a zmírnění procesu odlesňování jako důsledku zemědělské činnosti a obživy obyvatelstva.

 

Priorita č. 2. Transformace k nízkouhlíkovému a cirkulárnímu systému s efektivním využitím zdrojů

Důraz je kladen na důležitost a kvalitu zdrojů a životního cyklu produktů.  Podpora cirkulární a zelené ekonomiky.

Např: budování nových business příležitostí, business modelů a nových pracovních příležitostí (např v oblasti recyklace), zajištění konkurenceschopnosti na světovém trhu, materiál cost-saving,  zajištění dlouhodobého odbytu a klientely pro produkty a služby apod.

 

 

Oprávnění žadatelé:

  • Musí se jednat o partnerství právnické osoby (či osob) z Evropské unie a právnické osoby (či osob) z Latinské Ameriky

Hlavní žadatel (příjemce) musí splňovat tato kritéria:

  • Je právnická osoba
  • Je to nezisková organizace
  • Musí se jednat o organizaci založenou v členském státě EU nebo v jedné z těchto státu Latinské Ameriky: Argentina , Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Ekvádor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.

 

Spojené království (Velká Británie) nepatří mezi oprávněné žadatele.

 

Pozn. Uvedené výše neplatí, pokud se jedná o mezinárodní subjekty. Bližší info ve výzvě k předkládání projektů.

 

Registrovat se můžete ZDE

 

Bližší informace a podklady pro žadatele: www.alinvest-verde.eu