Modus | Home page

Technologická agentura ČR vyhlásila již 6. veřejnou soutěž v Programu SIGMA

Novinka

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 17. ledna 2024 šestou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – DC1, Podpora komercializace VaVal+.


Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru, na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.) a podporu růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR. Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce. Uchazečům bude nabídnuta možnost speciálního hodnocení projektů pro synergické účely. Protože TA ČR obdržela certifikaci EK pro program SIGMA, budou se moci úspěšné projekty po nadrámcovém vyhodnocení hlásit do druhého kola EIC Akcelerátoru. Podpořeným projektům v této veřejné soutěži budou poskytnuty podpůrné služby – koučink.

 

TA ČR upozorňuje, že návrh projektu musíte vyplnit v anglickém jazyce, stejně jako jeho povinné přílohy Project proposal (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a video, které bude charakterizovat návrh projektu. Funkční odkaz na video vložte do návrhu projektu v ISTA.

 

TA ČR také doporučuje, abyste si po přihlášení přepnuli ISTA na anglickou verzi přes ikonu vlajky v pravém horním rohu.

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 18. ledna 2024 v 9:00 a končí dnem 6. března 2024 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

 

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde.

 

VÍCE INFORMACÍ O VEŘEJNÉ SOUTĚŽI ZDE