Modus | Home page

Projekt SMART_watch: Je náš Plzeňský region SMART?

Je náš Plzeňský region SMART? A jaké jsou zkušenosti v Bavorsku?


Je náš Plzeňský region SMART? A jaké jsou zkušenosti v Bavorsku? To vše bylo prezentováno a diskutováno na Dni klastrů v Plzeňském kraji v rámci realizace mezinárodního projektu SMART_WATCH, jehož partnerem v ČR je Západočeská univerzita v Plzni. Tento projekt je společně realizován na území střední Evropy (Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Německo a Itálie).

Cílem projektu je zlepšit stávající situaci vytvořením jednotného monitorovacího systému regionálních inovačních strategií (RIS) jednotlivých regionů, sjednocením shromážděných dat různé struktury a vytvořením společné metodiky a benchmarkingových nástrojů pro potřeby tzv. „Smart Specialization - Chytré specializace“.

Chytrá specializace“ znamená jednotnou specifikaci pravidel a oblastí, které zohledňují silné stránky a konkurenční výhody daného regionu v oblasti střední Evropy.

Za tímto účelem byly vydefinovány tzv. „Regionální observatoře oborového zaměření inteligentních trhů“, určené ke sledování technologických trendů a vývoje trhu v oblasti inteligentních specializací.

V rámci projektu byl prozkoumán a ověřen stav regionálních inovačních strategií, včetně otázek, které by měly regionální observatoře řešit rámcovou analýzou RIS strategií inteligentních specializací jak z ekonomického, tak i inovačního hlediska.

Ve spolupráci s partnery byly poskytnuty výsledky analýzy a komplexní informace o implementačních a monitorovacích nástrojích RIS strategií v konkrétních regionech střední Evropy: ekonomika, institucionální podpora v regionu, RIS3 a podpora podnikatelského prostředí.

Výzkum poukazuje zejména na pozici jednotlivých regionů v závislosti na inovačním indexu v oblasti zpracovatelského průmyslu. Rámcová analýza RIS3 strategií regionů střední Evropy představuje základní podklad pro sledování služeb nabízených vybranými veřejnými / soukromými organizacemi, které podporují implementaci strategií inteligentních specializací.

       Detailní informace o projektu