Modus | Home page

Co jsou Data Spaces a proč by nás to mělo zajímat?

Novinka

Data Spaces je nová filosofie sdílení dat, které se přizpůsobují některé techniky a právní řád.


Jako první byl ustanoven právní řád v oblasti zdravotnictví.

Data Spaces se de facto vrací k původnímu fungování internetu, kde měl dříve každý svou schránku, ze které sdílel data, později převzali prostor internetu globální platformy, ve kterých v současné době spravujete svá data, a to hned na několika místech. Cílem je, aby si každý spravoval svá data ve svém vlastním prostoru. A na základě pevně stanovených pravidel umožňuje data sdílet s dalšími partnery, v různých oblastech (věda, průmysl, zdravotnictví atd). Důležité je, aby si majitel dat byl jistý, že komunikuje s ověřeným partnerem, který se chová zodpovědně na základě předem dohodnutých pravidel a legislativy, popřípadě sdílí určitá data za úplatu a naopak je za určitá data ochoten zaplatit. Je to obejití stávající formy sdílení dat, kdy globální platformy sdílejí vaše data, mají o vás mnoho informací, ale zpětná vazba, například od zákazníka, se dostává k původnímu poskytovateli dat jen v omezeném množství a tržní síla je postavena na tom, kolik informací platformy o subjektu mají, ne na kvalitě služby.

Cílem Data Spaces je získat zpět možnost zacházet se svými daty tak, jak uzná původní majitel dat za vhodné. Globální platformy mají jen poskytovat co nejlepší služby. Technologie existují, v zavádění Data Spaces je důležitá důvěra, kvalita dat a standardy.

V Evropě na tomto tématu  pracují různá partnerství pro různé obory. Data Spaces se začali objevovat v Evropské unii před cca pěti lety a jsou ukotveny v regulacích Data Act, Data Governance Act a dalších (na pravidlech se stále pracuje). Zrovna v oblasti zdravotnictví nastávají v ČR problémy, které proces nastavení Data Spaces zdržují. Na úrovni EU existují úřady (Evropský úřad pro ochranu dat a evropský Data Innovation) kde je velký důraz kladen na aktivitu členských států. Na úrovni EU jsou pravidla již nastavena a fungují. Česká republika se k zavedení data space staví vlažně, aktivita tedy zůstává na straně průmyslu. Strategie v ČR není nastavena vůbec. Pro subjekty v ČR tak je možnost pouze v zapojení do zahraničních konsorcií (zdroje jsou uvedeny v přiložené v prezentaci).

Technická řešení, podpora a informace o tom jak data space fungují lze nalézt ve dvou hlavních iniciativách a to : IDSA a Gaia-X, která zpracovává technologie, které umožňují propojování v rámci datového prostoru a poskytují konektory a technologie pro řízení a ověřování identit. Tyto lze použít pro jednoduchá technologická řešení pro malé a střední podniky a instituce, kdy ovládání je velmi intuitivní. Takto vznikají například regionální Data Spaces (jako dobrý příklad lze uvést Rakousko, kde vzniká množství regionálních Data Spaces, zaměřených na oblast turismu). Systém umožňuje sdílení soukromých a firemních dat bezpečným způsobem, který pochází z USA. V Belgii používáno v oblasti zdravotnictví, každý občan má tak přehled o svých zdravotních datech. Datový prostor pro zdravotnictví byl ustanoven zákonem a začal měnit obchodní modely ve zdravotnictví, hlavně v oblasti výzkumu. Anonymizovaná data mohou být ve větší míře využívána ve výzkumu, kdy nejsou majetkem jen velkých farmaceutických společností.


Pro klastry je vhodná aktivní a fungující komunita například v oblasti mobility Mobility Data Space a řada dalších, která je vedená Němci, jsou velmi otevření a je možnost spolupráce bez poplatků. Existuje více Data Spaces komunit pro různá odvětví, například pro automotive, manufacturing, ale i zemědělství atd. A vznikají stále nová sdružení, nově například pro cirkulární ekonomiku. Luděk Kühr nabízí pro případné zájemce pomoc při zapojení.

 

Přikládáme užitečné odkazy, více podrobností naleznete v přiložené prezentaci

 

Podpora a zdroje informací:       Data Spaces Support Centre

Technická řešení, podpora, info: International Daty Spaces Association   GAIA X


Technická řešení ze světa:          The European Health Data Space (EHDS)   SOLID

Aktivní fungující komunity:        Mobility Data Space   CATENA_X  Manufacturing Data Space

                                                  AGRI Dataspace  Green Deal Dataspace  EUROPEANA  DS4Skills

 
Přidáno: 07.02.2024 17:32:13