Modus | Home page

Workshop pro klastrové manažery zaměřený na komunikaci 18. srpna 2022 v Praze

Novinka

Workshop pro klastrové manažery zaměřený na komunikací výsledků a úspěchů byl velmi plodný. Reagoval na známý problém, kdy v klastrech vznikají skvělé služby a produkty, ale mimo klastrovou komunitu se o nich málo ví.


Klastry ne zcela optimálně o svých úspěších komunikují. Přitom klastry mohou pomáhat, řešit problémy a inspirovat široký okruh firem, výzkumných institucí i veřejné sféry.

Zaměřili jsme se na to, jak správně napsat článek, případovou studii nebo post na sociální sítě pro různé typy publika. Klastry nejčastěji komunikují směrem k firmám a výzkumným institucím. Nesmíme zapomínat ani na „národní“ a „evropské“ politiky – tedy zástupce regionů, národní vlády či Evropskou komisi. Firmy a vědeckovýzkumnou sféru zajímají hlavně nové obchodní příležitosti či možnosti nové vývojové spolupráce. Členové klastru se dále chtějí ubezpečit, že jim členství v klastru přináší požadované benefity a prestiž. Krajské a národní vlády zase zajímá, jak klastry pomáhají  rozvoji regionu či národnímu hospodářství. Pro evropskou úroveň je nejdůležitější přinášet svědectví o tom, že klastry naplňují evropskou průmyslovou strategii.

 

Doporučená struktura případové studie

Připomenuli jsme si základní pravidla komunikace. Základem každé případové studie jsou fakta. Druhým pilířem je kontext či příběh, ze kterého by čtenáři měli jednoznačně pochopit, zda a jak může popisované řešení či služba pomoci právě jim. Zdůraznili jsme, že správná případová studie má tři hlavní části. První se věnuje příjemci sdělení, kterému je určena. Tedy představíme, komu a jak naše služba či řešení pomohla, jaký byl jeho problém a proč problém musel řešit. Druhou částí je podrobný popis řešení. V čem konkrétně spočívalo a jak bylo uvedeno do praxe. Poslední částí je shrnutí, co naše řešení přineslo, zda naplnilo očekávání a jaké jsou vize do budoucna – plány pro další rozšíření. Nezapomněli jsme také na volbu správného titulku případové studie. Měl by obsahovat informaci o kom píšeme, výsledek či hlavní benefit a název produktu či služby. A pokud máme „konkrétní vyčíslení přínosu“, do titulku se může dát také.

 

Na stejném principu by měly být připravovány i jiné typy výstupů, jako jsou články na web nebo příspěvky na sociální sítě. Vždy si uvědomit komu píšeme, zda naše sdělení pomůže vyřešit případný problém našeho čtenáře nebo jej motivovat či inspirovat. Nemělo by se jednat o pouhé sdělení informace bez tohoto přesahu.

 

Před praktickým cvičením, kdy si měli účastníci zkusit napsat případovou studii, jsme se ještě krátce zastavili u tématu správného publikování novinek a referencí na webových stránkách a sdíleli tipy, jak co nejlépe využít sociální sít LinkedIn. Své tipy ke správné komunikaci nám díky on-line připojení předali Silvia Jiménez García, Project Manager & Marketing Strategy a Jose Ramón Natal, Cluster Manager ze španělského klastru MetaIndustry4.

 

Workshopu se zúčastnili zástupci sedmi klastrových organizací. Každý z nich připravil návrh případové studie, kterou přímo na workshopu představil a dostal od ostatních účastníků a od lektora zpětnou vazbu. Návrhy případových studií si již v klidu svých kanceláří dopracují. V Národní klastrové asociaci se těšíme, jak jejich finální verze budeme moci zveřejnit na našich komunikačních kanálech a pomoci tak šíření úžasných úspěchů, které v českých klastrech vznikají. Děkujeme Petr Hladík (TC AV), Luboš Komárek (Nanoprogress), Kateřina Podaná (Klastr MECHATRONIKA), Petr Přikryl (Český optický klastr), David Rozhoň (Moravský letecký klastr), Břetislav Skácel (CREA Hydro&Energy), Ivo Říha (CEDEG & NCA) a Magdalena Vrabčeková (Czech Marine Cluster) za účast a doufáme, že jim pomůže v jejich další práci. Workshopem provázeli Jiří Herinek a Ivo Říha. Děkujeme také Technologickému centru Akademie Věd za skvělé zázemí.

 

 
 
Přidáno: 23.08.2022 13:01:27