Modus | Home page

Udržitelnost a dobré životní podmínky: Zpráva o strategickém výhledu EU - Pozvánka na EU Cluster Talks, 6. září 2023

Novinka

Po letní přestávce European Cluster Collaboration Platform nastartovala novou sérií EU Cluster Talks. První webinář se konal 6. září 2023 od 08:30 hod. 


Od roku 2020 vydává Evropská komise výroční zprávy o strategických prognózách, které slouží jako podklad pro stanovení priorit Komise, jejího pracovního programu a víceletého programování. Zpráva 2023 "Udržitelnost a blahobyt v centru otevřené strategické autonomie Evropy" zkoumá nejvýznamnější a vzájemně provázané sociální a ekonomické výzvy pro Evropu, které jsou nezbytné pro úspěšnou a spravedlivou socioekonomickou transformaci s cílem dosáhnout klimatické neutrality a udržitelnosti. Patří mezi ně změny v geopolitice, snaha o udržitelnou ekonomiku a blahobyt, rostoucí tlak na zajištění dostatečného financování transformace a rostoucí poptávka po dovednostech.

 

Na tomto základě navrhuje deset oblastí, v nichž musí EU jednat, aby úspěšně zvládla přechod a zajistila Evropě otevřenou strategickou autonomii a globální postavení. Společně vyzývají k vytvoření nového hospodářského modelu zaměřeného na blahobyt lidí a respektování životního prostředí. Konkrétní koordinovaná opatření v souvislosti s hospodářskou činností zahrnují: 

 • Využití jednotného trhu k prosazování odolné ekonomiky s nulovou spotřebou
  • Dosáhnout odpovídající úrovně strategické inteligence a předvídavého řízení.
  • Motivovat udržitelné obchodní modely a zajistit dostatečnou podporu pro rychlý rozvoj a zavádění čistě nulových technologií.
  • Zajistit silné propojení mezi přístupem na trh a vysokými standardy udržitelnosti.
  • Rychlá výroba základních komponentů pro přechod na energetiku, jako jsou suroviny nebo zařízení s čistě nulovou technologií.
 • Podpora změn ve výrobě a spotřebě směrem k udržitelnosti
  • Reformy a investice ve všech členských státech s cílem snížit emise uhlíku a snížit znečištění hospodářství.
  • Podpora oprav v rámci poprodejních služeb a oběhového designu.
 • Směřování k "Evropě investic" zvýšením soukromých finančních toků na podporu strategických investic pro transformaci.
  • Využití veřejného financování jako katalyzátoru pro soukromé investice do průlomových projektů udržitelnosti.
  • Pokračovat v úsilí o usnadnění přístupu k příslušným zdrojům financování EU pro evropské začínající a malé a střední podniky.
 • Další posun politických a ekonomických ukazatelů směrem k udržitelnému blahobytu podporujícímu začlenění.
 • Zajištění toho, aby každý mohl úspěšně přispět k přechodu k udržitelnosti.
  • Zvýšit účast všech skupin obyvatelstva na trhu práce.
  • Podpora celoživotního vzdělávání.
  • To je třeba sladit s přizpůsobením pracovišť a pracovních podmínek novým typům pracovních míst, generačním očekáváním a potřebám pracovníků.

 

V této souvislosti se konala 6. září 2023 za organizace European Cluster Collaboration Platform, jménem Evropské komise, přednáška EU Clusters Talk na téma Udržitelnost a dobré životní podmínky: Zpráva o strategickém výhledu EU, 8:30 - 9:45, aby se účastníci seznámili se zjištěními uvedenými ve zprávě o strategickém prognózování a diskutovali o tom, jak mohou klastry přispět k této strategické vizi a připravenosti Evropské unie co nejlépe využít příležitostí uvedených ve zprávě.

 

Tato akce byla součástí online setkání, která komunitě klastrů dvakrát týdně přináší Evropská platforma pro spolupráci klastrů. Nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrů, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.

 

Záznam přednášky

 

 

Tato přednáška EU Clusters Talk je určena účastníkům z Evropské unie a zemí SMP/COSME. Schválení účasti na zasedání bude uděleno individuálně.

Prezentace a zápis z přednášky