Modus | Home page

Příklad dobré praxe: Česká republika podporuje European Cluster Excellence Initiative

Novinka

Národní klastrová asociace přichází s příkladem dobré praxe, který se týká známky klastrové excelence. 


V České republice existuje pouze malé množství klastrových organizací, které jsou držiteli známky klastrové excelence.

 

Známky klastrové excelence vnímáme jako důležitý nástroj, který pomáhá klastrovým organizacím v dalším rozvoji a mohou díky němu lépe navazovat mezinárodní spolupráci. Jednotlivé oblasti benchmarkingového dotazníku ukazují managementu klastrů, v čem jsou dobří a kde by se měli zlepšit. Držitelé známek excelence prokazují svou kvalitu a jsou tak častěji zváni do mezinárodních projektů.

 

 

Národní klastrová asociace, sdružuje více jak tři desítky nejprogresivnějších českých klastrových organizací, háji jejich potřeby a rozvíjí klastrovou politiku v České republice. V roce 2020 zavedla v rámci Mapy klastrů České republiky „profily klastrových organizací“.

Strukturovaný dotazník vychází kromě vlastního know-how i z nejlepší praxe inspirované zkušenostmi z European Cluster Collaboration Platform, European Cluster Excellence Initiative nebo podkladů, které klastrové organizace zpracovávají k dotačním žádostem na podporu jejich rozvoje.

 

V roce 2021 se podařilo získat data od všech členů Národní klastrové asociace. NCA tak disponuje komplexními profily klastrových organizací zahrnujícími velmi detailní informace o jejich činnosti a jejich výsledcích, a to až na úroveň jejich členské základny jednotlivých klastrových organizací - tedy firem a výzkumných institucí. 

 

Profily jsou poměrně rozsáhlé, obsahují mimo jiné informace o zapojení klastrových organizací do národních a mezinárodních projektů, informace o jejich zahraničních partnerech, podrobnosti o účasti na mezinárodních akcích, o činnostech odborných pracovních skupin atd.

 

NCA se tak snažila „naučit“ své členy uvědomit si své silné a slabé stránky a informovat strukturovaně o své činnosti. Připravila je tak na „ostrý“ benchmarkingový proces v rámci European Cluster Excellence Initiative, na žádost o bronzovou známku Cluster Management Excellence.

 

Klastrové organizace již od roku 2007 využívají dotační program Spolupráce – Klastry, v rámci operačních programů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  Program jim pomáhá s kofinancováním rozvoje klastrů, kolektivním výzkumem a pořízením sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum. Díky němu se mohou zaměřit na vývoj a inovace s cílem zvýšení výzkumné a inovační kapacity malých a středních firem pro zavádění nových inovativních řešení a pokročilých technologií.

 

Nová výzva Spolupráce - Klastry v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pro roky 2021 – 2027, která byla vyhlášena 16. ledna 2023, obsahuje podmínku, aby klastrové organizace měly platnou známku klastrové excelence pro projekty zaměřené na kolektivní výzkum a na pořízení sdílené infrastruktury. Pro všechny žadatele o dotaci je také podmínka získat vyšší label (v případě, že má klastr aktuálně bronzový či stříbrný label, nebo aktualizaci stávajícího v případě, že má zlatý). Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je garantem OP TAK, tak potvrdilo důležitost známky excelence, která prokazuje kvalitu klastrové organizace. 

 

Pro žadatele platí i další nový požadavek. Klastrové organizace musí mí vyplněný a validovaný profil vedený Národní asociací klastrů a profil na ECCP. Pro české dotační programy platí stejná podmínka, jaká je již několik let obvyklá pro evropské programy zaměřené na podporu klastrových organizací.

 

NCA aktuálně činí kroky pro vyškolení dvou auditorů z České republiky tak, aby českým klastrům co nejvíce usnadnila cestu k získání bronze label.

 

V České republice je tak založen komplexní systém, který propojuje dotační podporu s prokázáním kvality příjemců podpory s využitím prověřené metodiky využívané v rámci EU - jak v rámci European Cluster Excellence Initiative tak i Národní klastrové asociace a European Cluster Collaboration Platform.