Modus | Home page

Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků (06/2016 - 11/2016)

Záměrem projektu bylo posílení hospodářského rozvoje České republiky a Srbska využitím nových modelů obchodní spolupráce a specializace na bázi klastrů. Strategie projektu zahrnovala zvýšení internacionalizační kapacity klastrů a vytvoření předpokladů pro internacionalizační aktivity jejich členů (firem, MSP a dalších organizací a institucí) v rámci pilotního teritoriálního vymezení spolupráce mezi ČR a Srbskem. Projekt byl podpořen z programu Aid for Trade a spolu-financován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků  

V celosvětovém měřítku jsou klastry považovány za významné nástroje rozvoje malých a středních podniků (MSP) a zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Interakce v klastrech umožňuje MSP lepší přístup k lidským zdrojům, znalostem, potřebám společnosti, trhům a internacionalizaci. Zatímco v západních evropských zemích je mezinárodní spolupráce klastrů podporována řadou programů, spolupráce mezi klastry střední a jihovýchodní Evropy je zatím na nízké úrovni. Od roku 2011 však v Republice Srbsko působí organizace Cluster House, která podporuje klastrové koncepce s cílem akcelerace rozvoje MSP, a jejíž partnerskou organizací v ČR je Národní klastrová asociace (NCA). Obě tyto organizace uzavřely v září 2015 Memorandum o spolupráci. Realizace projektu v rámci Programu Aid for Trade je naplněním podepsaného memoranda a otevřením nových perspektiv pro spolupráci klastrů a obchodních příležitostí pro malé a střední podniky obou zemích.

    

Záměrem projektu je posílení hospodářského rozvoje České republiky a Srbska využitím nových modelů obchodní spolupráce a specializace na bázi klastrů. Strategie projektu zahrnuje zvýšení internacionalizační kapacity klastrů a vytvoření předpokladů pro internacionalizační aktivity jejich členů (firem, MSP a dalších organizací a institucí) v rámci pilotního teritoriálního vymezení spolupráce mezi ČR a Srbskem. Projekt je podpořen z programu Aid for Trade a spolufinancován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Oficinální stránku projektu naleznete zde: http://cz-rs-clusnet.clusterhouse.rs/en/

 

Cíle a výstupy projektu

Hlavním cílem projektu je posílit obchodní spolupráci MSP České republiky a Republiky Srbsko na bázi internacionalizace klastrových organizací obou zemí a přenosu zkušeností v rozvoji klastrů mezi organizacemi NCA a Cluster House.

Specifickými cíli projektu mj. jsou:

  • Aktivizovat MSP k česko-srbské obchodní spolupráci prostřednictvím klastrů
  • Vytvořit networkingovou a komunikační platformu pro budování a prezentaci úspěšných obchodních aktivit MSP v ČR a RS;Rozvinout efektivní spolupráci a internacionalizaci klastrových organizací a MSP v ČR a RS;

 

Výstupy projektu zahrnují databázi proexportně orientovaných klastrových organizací a MSP, návrh interaktivního zprostředkovatelského webu, případové studie dvou úspěšných exportně orientovaných MSP z ČR a RS, realizace dvou klastrových fór v ČR a RS a zpracování internacionalizačních strategií dvou klastrových organizací (ČR a RS).

Tiskovou zprávu projektu naleznete zde

Obchodí fóra srbsko-české a česko-srbské spolupráce

Národní klastrová asociace společně se srbskou partnerskou organizací Cluster House pořádá dvě obchodní fóra, a to fórum srbsko-české spolupráce a fórum česko-srbské spolupráce. Akce se uskuteční v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce programu Aid for Trade Srbsko – „Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků“. Cílem akce je posílit obchodní spolupráci klastrů a malých a středních podniků České republiky a Republiky Srbsko.

  • Obchodní fórum srbsko-české spolupráce proběhne 13. 10. 2016 v Niš, Srbsko a poskytne prostor pro představení podnikatelského prostředí obou zemí, projektů a zajímavých prezentací klastrových organizací a jejich členů jak z Republiky Srbska, tak z České republiky, a také příležitost pro navázání kontaktů a možnost jednání s určenými partnery z řad srbských klastrů a firem.

 

REPORT z srbsko-českého obchodního fóra naleznete zde.

  • Obchodní fórum česko-srbské spolupráce se pak uskuteční 2. 11. 2016 v Hotelu Olšanka v Praze. V rámci dopoledního bloku bude provedeno zahájení a uvítání partnerů a hostů a představena bude role veřejného sektoru v mezinárodní obchodní spolupráci formou prezentací zástupců vybraných ministerstev a dalších institucí. V odpoledních hodinách bude představena úloha klastrů při vytváření mezinárodní spolupráce malých a středních podniků formou prezentace zástupců vybraných klastrů obou zemí, následně bude dán prostor networkingu a matchmakingu. Účast na této akci je zdarma. Pro více informací kontaktujte Mgr. Ludmilu Bačovou, bacova@nca.cz, tel.: 731 534 179

 

REPORT z česko-srbského obchodního fóra naleznete zde.

 
Kontaktní osoba:
Mgr. Zuzana Polová, projektová asistentka
polova@nca.cz, 773 032 220