Modus | Home page

EDU-Ma Tech (01/02/2020 - 31/07/2021)

Projekt je financován z operačního programu: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
197.990 €

Vytvoření strategických partnerství a příprava pokročilých kurzů celoživotního vzdělávání ( CŽV) pro podniky a klastry s inovačním potenciálem v oblasti strojírenského a automobilového průmyslu.

Číslo projektu:  Z SKCZ304011U768

 

 

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření strategických partnerství a vypracování přeshraniční strategie celoživotního vzdělávání (CŽV) ve vybraných, technicky zaměřených oborech, pro podniky v oblasti strojírenského a automobilového průmyslu, zohledňující aplikaci společných evropských kvalifikačních rámců na uznání získaných kvalifikací.


Vytyčené cíle vychází z reálných požadavků a potřeb zaměstnavatelů a trhu práce.


Výstupem bude příprava a pilotní implementace pokročilých programů CŽV v oblasti materiálového inženýrství, kvality produkce, strojírenských technologií a automatizace, a vytvoření společné databáze vzdělávacích programů jako nástroje na zvyšování úrovně vědomostí, zručnosti a kompetence zaměstnanců, stejně jako konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu firem.