Modus | Home page

CluStrat (10/2011-11/2014)

Projekt CluStrat se zaměřoval na podporu inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí zaměřených na podporu nově vznikajících odvětví a průřezových témat. Projekt CluStrat, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, byl realizován prostřednictvím Operačního programu Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE. Šlo o stěžejní projekt v rámci Strategie Evropské unie pro Dunajský region

Jak si mohou klastry uchovat konkurenceschopnost s ohledem na nově vznikající odvětví a průřezová témata? Projekt CluStrat se snaží vytvořit společnou strategii, jejímž cílem je posílit možnosti inovací a konkurenceschopnosti klastrů ve střední Evropě. Osmnáct partnerů a sedm přidružených institucí z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovinska, Slovenska a Ukrajiny spojilo síly, aby prozkoumali nejvhodnější a nejefektivnější klastrové koncepce a navrhli strategická opatření na jejich podporu. Na tomto úkolu budou spolupracovat od října 2011 do září 2014.

V polovině roku 2010 byla v Operačním programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (OP CE) vyhlášena omezená výzva na strategické projekty ve čtyřech prioritách: (i) Facilitace inovací napříč Střední Evropou, (ii) Zlepšení dostupnosti do a v rámci Střední Evropy, (iii) Zodpovědné využívání našeho životního prostředí a (iv) Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivnosti měst a regionů. Podmínkou projektů, které na tuto výzvu měly reagovat, byla účast alespoň jednoho partnera ze všech osmi zemí Střední Evropy.

Jedním ze sedmi závazných témat v první prioritě bylo „Posílení inovací prostřednictvím nových koncepcí klastrů na podporu vynořujících se oborů a mezisektorových témat (Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes). Pro toto téma byl vybrán projektový záměr „CluStrat“, jehož vedoucím partnerem zodpovědným za řízení projektu a koordinaci aktivit se stalo Steinbeis-Europa-Zentrum (Steinbeis Innovation GmbH), poradenská společnost Ministerstva financí a ekonomiky Bádenska-Württemberska. Na projektové aktivity byl sestaven rozpočet v hodnotě 3,7 mil. EUR (z toho 2,9 mil. EUR z ERDF). Projekt byl realizován v období říjen 2011 až listopad 2014. Za Českou republiku byli jako partneři projektu vybráni Národní klastrová asociace (NCA) zastřešující rozvoj klastrových organizací a uplatňování klastrové koncepce na národní úrovni a Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) v tandemu s Karlovarským krajem (nefinanční partner) reprezentující regionální úroveň. Na projektu se celkově podílelo 18 finančních partnerů s kofinancováním ve výši 15% z 8 středoevropských zemí, kteří jsou klíčoví aktéři ve svých zemích pro klastrovou politiku a strategie (přehled všech partnerů je uveden v příloze 1).

Cílem projektu CluStrat byla jednak identifikace mezer ve vnímání a připravenosti na společenské výzvy, jako jsou demografické změny, udržitelný rozvoj a zelená ekonomika, a v dalším kroku pak otevření inovačního potenciálu jednotlivých zemí pro jejich řešení. Hlavní aktivity a nástroje projektu proto tvořil strategický dialog se zástupci veřejné a podnikatelské sféry na regionální, národní a mezinárodní úrovni, regionální, národní setkání a expertní workshopy, na kterých byly projednávány výsledky jednotlivých etap projektu, tj. mapování vynořujících se oborů na úrovni krajů jednotlivých partnerů, míra rozvoje a podpory průřezových témat (internacionalizace, gender v inovacích a transfer znalostí a technologií), doporučení vhodných opatření pro regionální a národní politiky podpory inovací prostřednictvím klastrových koncepcí v rámci každé partnerské země.

Více informací na www.clustrat.eu

Další informace o projektu:

 

Projekt CluStrat, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, je realizován prostřednictvím Operačního programu Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE. Jde o stěžejní projekt v rámci Strategie Evropské unie pro Dunajský region.

Tiskové zprávy a dokumenty projektu

Přidáno: 25.05.2020 9:35:34
Přidáno: 25.05.2020 9:35:34
Přidáno: 25.05.2020 9:35:36
Přidáno: 25.05.2020 9:35:36
Přidáno: 25.05.2020 9:35:37
Přidáno: 25.05.2020 9:35:37
Přidáno: 25.05.2020 9:35:37
Přidáno: 25.05.2020 9:35:38
Přidáno: 25.05.2020 9:35:38
Přidáno: 25.05.2020 9:35:38
Přidáno: 25.05.2020 9:35:39
Přidáno: 25.05.2020 9:35:39
Přidáno: 25.05.2020 9:35:40
Přidáno: 25.05.2020 9:35:40
Přidáno: 25.05.2020 9:35:41
Přidáno: 25.05.2020 9:35:41
Přidáno: 25.05.2020 9:35:41
Přidáno: 25.05.2020 9:35:42
Přidáno: 25.05.2020 9:35:43
Přidáno: 25.05.2020 9:35:43
Přidáno: 25.05.2020 9:35:44
Přidáno: 25.05.2020 9:35:44
Přidáno: 25.05.2020 9:35:44
Přidáno: 25.05.2020 9:35:46
Přidáno: 25.05.2020 9:35:47
Přidáno: 25.05.2020 9:35:47
Přidáno: 25.05.2020 9:35:47
Přidáno: 25.05.2020 9:35:48
Přidáno: 25.05.2020 9:35:51
Přidáno: 25.05.2020 9:35:51
Přidáno: 25.05.2020 9:35:52
Přidáno: 25.05.2020 9:35:54
Přidáno: 25.05.2020 9:35:55
Přidáno: 25.05.2020 9:35:55
Přidáno: 25.05.2020 9:35:56
Přidáno: 25.05.2020 9:35:57
Přidáno: 25.05.2020 9:35:57
Přidáno: 25.05.2020 9:35:58
Přidáno: 25.05.2020 9:35:58
Přidáno: 25.05.2020 9:35:59
Přidáno: 25.05.2020 9:35:59
Přidáno: 25.05.2020 9:36:00
Přidáno: 25.05.2020 9:36:00