Transfer klastrové koncepce do sektoru zemědělství

Tato pilotní akce NCA v ČR navazuje na iniciativu Evropského inovačního partnerství v oblasti Zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-AGRI), která bude v ČR implementována v rámci Výzkumné politiky EU (Horizont 2020) prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR. NCA se zaměřila na komunikaci s představiteli MZe a krajů s cílem rozšíření koncepce klastrů do zemědělských oborů a podpory těchto klastrů, jako nositelů inovačních projektů, rozvoje spolupráce formou „operačních skupin“ a garance pozice „inovačního brokera“ ze strany manažera klastru v rámci implementace programu EIP-AGRI v ČR.

Na základě uskutečněných informačních seminářů a národního setkání se zástupci všech sfér trojité šroubovice (Triple helix) v sektoru zemědělství (farmáři a podnikatelé v zemědělství, výzkumné ústavy, komory, agentury a neziskové organizace) s účastí MZe byla zahájena regionální klastrová iniciativa v oblasti zelené ekonomiky v Kraji Vysočina zaměřená na ochranu a management vody, půdy a krajiny pro udržitelné zemědělství v tomto kraji. Pilotní projekt Zemědělský klastr Vysočina identifikoval na prvním facilitačním workshopu bariéry rozvoje zemědělství v kraji a stanovil pořadí priorit k řešení. Účastníci workshopu za účasti a podpory zástupců kraje vyjádřili konsensus se založením klastrové organizace. Pilotní akce NCA v oblasti udržitelného zemědělství silně přispívá k vývoji a testování nových klastrových konceptů založených na společenské výzvě „zemědělská produktivita a udržitelnost“ v rámci Evropského inovačního partnerství.

Expertní workshop – Zemědělský klastr Vysočina

Expertní workshop – Zemědělský klastr Vysočina