Partnerství znalostního transferu

V operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla vyhlášena zajímavá výzva Partnerství znalostního transferu. Tato výzva je novým nástrojem MPO pro rozvoj účinné spolupráce mezi podnikatelskou a akademickou sférou. V rámci projektu mohou MSP získat dotaci na vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Způsobilými výdaji pro MSP mohou být pořízení hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné až do výše 70 %. Dotace je poskytována v režimu podpory de minimis.

Centrum podpory inovací při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava nabízí možnost uspořádání úzce zaměřeného semináře věnovaného této výzvě, který by se konal v druhé polovině srpna s garantem této výzvy za MPO v areálu VŠB-TUO. Svůj zájem o účast na tomto semináři nám prosím sdělte nejpozději do 31. 7. 2015 emailem na adresu petra.kvapulinska@vsb.cz.