Partneři a sítě

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

www.czechinvest.org

Agentura pro podnikání a inovace (API)

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Plní roli zprostředkujícího subjektu pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), pomocí kterého lze spolufinancovat podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.

www.agentura-api.org

Asociace nestátních neziskových organizací České republiky

Asociace NNO je všeoborovou střešní organizací NNO, která sdružuje střešní krajské asociace a několik desítek NNO. Má oborově pestrou základnu a je pravidelně zvána coby partner na vládní jednání v nejrůznějších oblastech veřejné správy. Hájí zájmy členů a občanské společnosti na nejrůznějších platformách, poskytuje prostor pro další rozvoj a vzdělávání svých členů a široký networking napříč Českou republikou. Rovněž poskytuje zvýhodněné poradenství spojené s činností NNO a slevy na jednorázové či pravidelné akce pořádané ANNO ČR.

anno-cr.cz

Evropská klastrová aliance (European Cluster Alliance)

Evropská klastrová aliance je otevřená platforma založená za účelem iniciace a udržení politického dialogu na evropské úrovni mezi regionálními a národními orgány veřejné správy, které jsou zodpovědně za rozvoj klastrových politik a řízení klastrových programů. Politický dialog by měl přispět ke zvýšení excelence a efektivnosti klastrových politik, které povedou k vytvoření konkurenceschopných world-class klastrů. Evropská klastrová aliance byla založena v roce 2006 čtyřmi projektovými partnery, kteří byli zapojeni do projektů klastrových politik financovaných v rámci iniciativy PRO INNO Europe® Evropské komise. Od roku 2008 je Evropská klastrová aliance otevřená pro další relevantní organizace, které jsou ochotny sdílet svoje zkušenosti a mají zájem rozvíjet společné aktivity s ostatními partnery v alianci. NCA je členem ECA.

www.eca-tactics.eu

Evropská platforma pro klastrovou spolupráci (European Cluster Collaboration Platform)

Tato platforma nabízí on-line informace a podporu pro klastry (organizace a jejich členy) s cílem zlepšit jejich výkonnost a zvýšit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím stimulace nadnárodní a mezinárodní spolupráce. Evropská platforma pro klastrovou spolupráci je začleněna do iniciativy Evropská klastrová excelence.

www.clustercollaboration.eu

Evropská klastrová observatoř (European Cluster Observatory)

Evropská klastrová observatoř je online platforma poskytující přístup k datům a informacím o klastrových organizacích a regionálních mikroekonomických rámcových podmínkách v Evropě. Observatoř vytváří zprávy o klastrech a podmínkách regionální konkurenceschopnosti, nabízí benchmarking klastrových organizací, hodnocení klastrových programů a koučing managementu klastrových organizací. Součástí observatoře je rovněž knihovna klastrů a možnost dalšího vzdělávání k oblasti klastrového managementu.

www.clusterobservatory.eu

TCI Network (The Competitivenees Institute)

TCI Network je přední globální síť sdružující organizace a odporníky se znalostmi v oblasti klastrů, klastrových politik a konkurenceschopnosti. Posláním této instituce je podpora rozvoje klastrů jako nástroje ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovační schopnosti podniků, měst, regionů a zemí. TCI byla založena v roce 1998 a dnes tato nezisková, nevládní organizace sdružuje na 9 000 praktiků z rozvojových agentur, vládních úřadů, klastrových organizací, akademických institucí, podniků a multilaterálních organizací z více než 110 zemí světa.

www.tci-network.org

Evropský klastrový portál (EU Cluster Portal)

Evropský klastrový portál poskytuje nástroje a informace o klíčových iniciativách, činnostech a akcích pro klastry a jejich členské firmy (malé a střední) s cílem posílit základnu klastrů světové úrovně v rámci EU.

ec.europa.eu