Projekty NCA

Aktuální projekty:

DanuBioValNet (01/01/2017 - 30/06/2019)

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

Národní klastrová asociace je jedním z partnerů projektu DanuBioValNet (Cross-clustering partnership for boosting eco-innovation by developing a joint bio-based value-added network for the Danube Region).  Její role spočívá v přenosu informací o možnostech rozvoje spolupráce klastrů, firem a dalších zainteresovaných stran v bio-based oborech (Bio-based Industries) a realizaci všech projektových aktivit. NCA je rovněž lídrem WP2 (komunikační management projektu).

Více o projektu na oficiálních stránkách zde.

KETGATE (01/07/2017 - 31/08/2020)

Národní klastrová asociace je od července 2017 partnerem projektu KETGATE spolufinancovaného
z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt KETGATE - v duchu svého názvu - otevírá přístup malým a středním podnikům (MSP) k využití klíčových technologií (Key Enabling Technologies - KETs) v zájmu zvýšení inovací výrobních postupů, zboží a služeb napříč odvětvími v Evropě. KETs, mezi které patří fotonika, mikro a nanoelektronika, nanotechnologie, pokročilé materiály, průmyslové biotechnologie a pokročilé výrobní technologie, jsou totiž náročné na znalosti a jsou spojené
s intenzivním výzkumem a vývojem, rychlými inovačními cykly a vysokými kapitálovými náklady. To vytváří pro MSP značné bariéry pro jejich běžnou aplikaci. Konsorcium osmi partnerů projektu KETGATE proto tvoří jak organizace podporující podnikání, tak instituce aplikovaného výzkumu. Společně s 19 asociovanými partnery
si kladou za cíl vybudovat síť inteligentních přístupových bodů ke KETs na úrovni výzkumných center v celé Střední Evropě a tím vytvořit inovační ekosystém v oblasti KETs. Asociovanými partnery za ČR jsou Fyzikální ústav AV ČR a Středočeské inovační centrum. Projekt
se konkrétně zaměří na tři klíčové technologie, kterými jsou fotonika, mikro a nanoelektronika a pokročilé materiály a bude pomáhat MSP
s jejich uplatněním v oborech dopravy, potravin a zdraví.

Partneři projektu:

 • Steinbeis-Europe-Centre of Steinbeis Innovation gGmbH, DE (vedoucí partner)
 • Veneto Innovazione, IT
 • National Cluster Association, CZ
 • Upper SilesianAgency for Entrepreneurship and Development Ltd.
 • TERA TEHNOPOLIS Ltd.
 • JOANNEUM RESEARCH mbH
 • Bay Zoltán  Nonprofit Ltd. for Applied Research
 • Jozef Stefan Institute

  Více informací o projektu naleznete zde.

  Ukončené projekty:

  V4Clusters Go International (V4ClusGO) (10/2016 - 09/2017)

  Projekt se zaměřoval na budování internacionalizačních kapacity klastrů. Prostřednictvím školení a vzdělávání chtěl povzbudit klastrové organizace a jejich členy (MSP) k realizaci internacionalizačních aktivit a orientaci na nové trhy. Lead partnerem projektu byla Národní klastrová asociace, dalšími partnery byli: Národní aliance inovativních klastrů (HU), Únia klastrov Slovenska (SK) a Národní asociace inovativních podniků (PL). Projekt je spolufinancován z mezinárodního Visegrádského fondu.

  Oficiální stránka projektu: http://nca.klastr-portal.cz/en/v4clusters-go-international-v4clusgo

  Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků (06/2016 - 11/2016)

  Záměrem projektu bylo posílení hospodářského rozvoje České republiky a Srbska využitím nových modelů obchodní spolupráce a specializace na bázi klastrů. Strategie projektu zahrnovala zvýšení internacionalizační kapacity klastrů
  a vytvoření předpokladů pro internacionalizační aktivity jejich členů (firem, MSP a dalších organizací a institucí) v rámci pilotního teritoriálního vymezení spolupráce mezi ČR a Srbskem. Projekt byl podpořen z programu Aid for Trade a spolu-financován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Více o pojektu v češtině naleznete zde.

  Oficiální web projektu: http://cz-rs-clusnet.clusterhouse.rs/en/

  Studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji (05/2016 - 10/2016)

  Národní klastrová asociace byla zpracovatelem studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji. Doba realizace projektu: 05/2016 - 10/2016. Zpracování studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji bylo spolufinancováno Zlínským krajem. Více zde.

  Gender v inovacích - inovace v klastrech (12/2014 - 11/2015)

  Projekt Gender v inovacích - inovace v klastrech se zaměřoval na gender mainstreaming
  v klastrech v  Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu  byla podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a  nejlepší praxe z Norska. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

  Web projektu: http://nca.cz/cs/gender-v-inovacich-inovace-v-klastrech

  V4Clusters (10/2013-12/2014)

  Projekt byl zaměřen na identifikaci, networking a informatizaci klastrových organizací ze zemí V4, posílení meziklastrové spolupráce uvnitř Višegrádské  skupiny a vytvoření 4 oborových seskupení z klastrů, které budou reprezentovat silné stránky Visegrádské skupiny, tzv. V4 Leading Clusters. Ty pak vypracovaly vlastní akční plány, jak mohou využít aktivit Visegrádské skupiny organizovaných v rámci zviditelnění a globalizaci směrem
  k partnerským  destinacím, kterými jsou Japonsko, USA, Izrael a Taiwan. Projekt byl implementován a spolufinancován z mezinárodního Visegrádského fondu.

  Web projektu: http://nca.klastr-portal.cz/en/v4clusters

  CluStrat (10/2011-11/2014)

  Projekt CluStrat se zaměřoval na podporu inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí zaměřených na podporu nově vznikajících odvětví
  a  průřezových témat. Projekt CluStrat, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, byl realizován prostřednictvím Operačního programu  Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE. Šlo o stěžejní projekt v rámci Strategie Evropské unie pro Dunajský region.

  Web projektu: http://nca.cz/cs/clustrat

  Další vzdělávání ve Středočeském kraji (10/2012-09/2014)

  Projekt svým zaměřením reagoval na identifikovanou poptávku pro vytvoření komplexních vzdělávacích modulů s optimálním množstvím informací pro manažery, facilitátory, pracovníky TH a další pracovníky v návaznosti na subjekty inovační infrastruktury na území Středočeského kraje. Této cílové skupině chtěl umožnit rozvoj kvalifikace, který jí pomůže zvládat nároky současné pozice a zvýší její uplatnitelnost na trhu práce. Cestou k naplnění cílů bylo vytvoření a pilotní ověření 5 inovativních vzdělávacích programů včetně učebních materiálů, e-learningu a pěti tematických učebních publikací. 

  Projekt probíhal po dobu dvou let, během kterých došlo k metodickému a obsahovému nastavení jednotlivých kurzů, jejich pilotnímu ověření na vzorku cílové skupiny a následně k úpravě a precizaci metodik do finální podoby dle reflexe požadavků a potřeb cílové skupiny.

  Projektový tým zodpovědný za realizaci projektu byl sestaven ze zkušených odborníků s potřebnou kvalifikací. Výstupem projektu bylo
  5 inovativních vzdělávacích programů včetně učebních materiálů a e-learningu.

  Web projektu: http://www.vzdelavani-inovace-nca.cz/

   

  NCA jako pozorovatel v projektech: