Expertní workshop - TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ

LOGO CluStrat+NCA

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR uspořádala 20. března 2013 v Ostravě expertní workshop s tematikou transferu znalostí a technologií. Tato akce, která se konala v Podnikatelském inkubátoru VŠB – Technické univerzity v Ostravě, byla v pořadí již třetím tematickým workshopem organizovaným v rámci projektu CluStrat  spolufinancovaného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Za Českou republiku jsou partnery projektu CluStrat právě Národní klastrová asociace (NCA) a Karlovarská agentura podpory podnikání (KARP) spolu s asociovaným partnerem, kterým je Karlovarský kraj.

Cílem strategického projektu CluStrat je posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vynořujících se oborů a průřezových témat. Jeho posláním je zmapovat v zapojených regionech vynořující se obory, jako příležitosti pro inovace v klastrech, které tak mohou v předstihu reagovat na nadcházející společenské výzvy, jako jsou aktivní stárnutí, zelená ekonomika a udržitelná mobilita. Současně má projekt otevřít klastry také průřezovým tématům, kterými jsou gender a diverzita, internacionalizace a transfer znalostí a technologií. Mezinárodní srovnání výsledků tohoto mapování v partnerských regionech Střední Evropy umožní identifikovat potenciál a mezery u těchto klíčově sledovaných oblastí. Výstupy z vícefázového průzkumného šetření v regionech partnerů za ČR, tj. Karlovarského a Moravskoslezského kraje (NCA) byly diskutovány již v říjnu loňského roku na Národním dialogu ke klastrovým koncepcím v Praze. Společné mezinárodní setkání partnerů projektu, které se uskuteční v polovině dubna tohoto roku v Katovicích, napomůže finalizovat poznatky z mapování a shrnout je do praktických výstupů. Mezi ně patří strategické návrhy na zlepšení klastrových politik a společný postup v budování příznivého prostředí pro inovace v klastrech formou akčního plánu s využitím příkladů nejlepší praxe z jiných regionů.

Expertní workshop uvedla prezentace Jiřího Janošce, specialisty na transfer znalostí a technologií z Technologického centra AV ČR, která poskytla komplexní přehled této problematiky v obecné rovině od definic, procesů a metod až po srovnání českých výsledků TT s USA a uvedení úspěšného programu Knowledge Transfer Partnership realizovaného ve Velké Británii.  Následné vystoupení Martina Dudy, ředitele Centra podpory inovací VŠB-TUO, přineslo celou řadu praktických poznatků z prostředí univerzit, zásadních koncepčních připomínek k systému a identifikaci konkrétních příčin poměrně nízkého zastoupení výnosů z transferu technologií na celkových výdajích na VaV v ČR. Lukáš Gotesman, zástupce BIC Ostrava, pak umožnil přítomným náhled do databáze nabídek a poptávek technologií, která je využívána partnery v různých zemích světa v rámci sítě Enterprise Europe Network. Zajímavou nabídku představovaly informace o pořádaných akcích sítě EEN, zvláště pak podnikatelských misí.

Nahlédnutí do procesu transferu v klastrech nabídli dva zástupci klastrových organizací. Prvním byl Ladislavem Glogar, výkonný ředitel Moravskoslezského automobilového klastru. Pod jeho dlouhodobým strategickým vedením dosáhlo toto seskupení subdodavatelů v automobilovém průmyslu nejvyšší pozice v hodnocení životaschopnosti 61 českých klastrů v celé ČR, které provedla v loňském roce NCA na požadavek MPO.  Jednou z důležitých oblastí, které měly na toto hodnocení vliv, jsou společné výzkumně-vývojové projekty, včetně mezinárodních, realizovaný transfer znalostí a technologií, rozvoj lidských zdrojů a budování společné laboratorní infrastruktury. Druhý úspěšně komercionalizovaný transfer představil Miroslav Kabelka, předseda výkonné rady Klastru přesného strojírenství Vysočina (KPSV). Obsahem jeho prezentace byl mezinárodní transfer strojírenské technologie na výrobu střešní krytiny zpracováním odpadu ve formě PET lahví. KPSV v tomto procesu sehrál zásadní manažerskou roli, stal se spoluvlastníkem patentových listin a je pověřen internacionalizací této technologie. Velmi poučnými byla i řešení kritických situací při zjištění nedostatků, na které musel klastr reagovat v rámci dalšího vývoje a zlepšování technologie.

Mezi účastníky expertního workshopu byli kromě uvedených spíkrů zástupci dalších klastrových organizací, kteří se následně zapojili do diskuse k tomuto, pro klastry velmi důležitému, tématu. Jednalo se o zástupce Národního strojírenského klastru, Moravského lesnického klastru, Moravskoslezského energetického a dřevařského klastru a také Českého nanotechnologického klastru z Olomouce. Klastry dnes celosvětově představují jeden z nejúčinnějších nástrojů strukturálních změn, ekonomického a regionálního rozvoje a především pak konkurenceschopnosti postavené na inovacích. Proto je v projektu CluStrat zdůrazněn význam klastrových politik a jejich aktuálnost vůči nadcházejícím společenským trendům a potřebám.

Program naleznete zde: Prezentace přednášejících naleznete v záložce ke stažení:

Fotografie k workshopu naleznete ve fotogalerii:

Projekt CLUSTRAT je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.